Lấy ý kiến đối với một số dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

18:37, Thứ Ba, 11-6-2024

(Cổng TTĐT) Ngày 11/6/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương lấy ý kiến vào dự thảo các Nghị định: quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; quy định về giá đất, về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Tham dự tại điểm cầu Quảng Trị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng.

Dự thảo Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất có 3 chương quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Đối tượng áp dụng là cơ quan nhà nước thực hiện quyền hạn và trách nhiệm đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai. Người sử dụng đất quy định tại Điều 4 của Luật Đất đai. Các đối tượng khác có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai gồm có 10 chương. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai số 31/2024/QH15.

Đối tượng áp dụng là cơ quan nhà nước thực hiện quyền hạn và trách nhiệm đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai. Người sử dụng đất theo quy định tại Điều 4 của Luật Đất đai. Các đối tượng khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai.

Dự thảo Nghị định quy định về giá đất có 6 chương. Nghị định này quy định phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất; định giá đất cụ thể và hoạt động tư vấn xác định giá đất.

Đối tượng áp dụng là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; cơ quan có chức năng xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, thẩm định bảng giá đất, định giá đất cụ thể. Tổ chức tư vấn xác định giá đất, cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Dự thảo Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gồm 5 chương quy định nhiều nội dung như phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; quy định về tính, thu, nộp tiền sử dụng đất; quy định về tính, thu, nộp tiền thuê đất; quy định về trách nhiệm của cơ quan, người sử dụng đất; quy định về điều khoản thi hành.

Trên cơ sở ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ghi nhận sự chủ động, nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong việc phối hợp tham gia xây dựng các nội dung dự thảo Nghị định, cũng như đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, cơ quan chủ trì soạn thảo các dự thảo Nghị định, tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của các đại biểu, chọn lọc bổ sung để hoàn thiện các dự thảo nghị định trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành theo đúng quy định.

Tiến Nhất

Các tin khác