Vĩnh Linh: Hơn 2,6 tỷ đồng hỗ trợ vùng dân tộc, miền núi

11:7, Thứ Tư, 14-7-2021

Thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg, ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020, hơn 4 năm qua, huyện Vĩnh Linh đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, vốn tín dụng ưu đãi cho đồng bào dân tộc 3 xã miền núi trên địa bàn.

Trong đó, huyện đã hỗ trợ đất ở và kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 40 hộ dân tộc thiểu số nghèo với số tiền 145 triệu đồng; hỗ trợ đất sản xuất cho 125 hộ với số tiền trên 910 triệu đồng; hỗ trợ 4 hệ thống cấp nước sinh hoạt, 173 hộ hưởng lợi với kinh phí 255 triệu đồng.

Bên cạnh đó thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi, từ năm 2019 đến tháng 6/2021, huyện Vĩnh Linh đã giải ngân hơn 1,3 tỷ đồng cho 185 hộ nghèo vay đầu tư sản xuất kinh doanh.

Thực hiện chính sách theo Quyết định 2085 của Thủ tướng Chính phủ đã góp phần hạ tỷ lệ hộ nghèo ở 3 xã miền núi Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà với mức giảm bình quân 6,24% mỗi năm.

Nguồn: http://vinhlinh.quangtri.gov.vn/

Các tin khác