Lấy ý kiến khen thưởng

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh lấy ý kiến của nhân dân về việc khen thưởng Huân chương Độc lập hạng ba cho: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị.

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư 12/2019/TT-BNV, ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;
Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh lấy ý kiến của nhân dân về việc khen thưởng Huân chương Độc lập hạng ba cho: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị.

Lấy ý kiến xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021

Căn cứ Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; Căn cứ Nghị định số 11/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.