Thông tin đấu giá

Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị như sau: