Thông tin tuyển dụng

Văn phòng UBND tỉnh thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2024

Ngày 26/3/2024 Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch số 231/KH-VP về việc tuyển dụng viên chức năm 2024

Thông tin chi tiết tại đây