Kế hoạch triển khai thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2024

9:52, Thứ Sáu, 22-3-2024

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND triển khai thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2024.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về quy mô, chất lượng giáo dục nghề nghiệp góp phần quan trọng nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo; gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của thời kỳ công nghiệp 4.0; cung cấp nguồn lao động có chất lượng cao cho thị trường lao động trong vùng, trước hết là các khu công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh. Tổ chức hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động thuộc diện hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình KT-XH khác. Ưu tiên, hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng yếu thế; phấn đấu tuyển sinh, đào tạo nghề nghiệp cho 9.000 người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75,16%; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 33,5%.

Theo đó, kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp cơ bản: Tiếp tục đổi mới và đa dạng hoá các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức người lao động và toàn xã hội đối với việc học nghề; triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách về giáo dục nghề nghiệp; tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp, bảo đảm gắn với thị trường lao động theo hướng mở, liên thông, linh hoạt; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp; nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đẩy mạnh công tác liên thông, liên kết đào tạo; tăng cường, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát công tác giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Xem chi tiết

Các tin khác