Tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới

18:26, Thứ Tư, 17-3-2021

Ngày 10/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 818/UBND-TM gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới.

Ngày 29/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 161/NQ-CP về đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Để kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết trên của Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp nhà nước thực hiện các nội dung sau:

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2019 của Chính phủ về đổi mới và phát triển doanh nghiệp; Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19, Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp; Nghị định số 150/2020/NĐ-CP ngày 25/12/2020 của Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh về thực hiện một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các dự án đầu tư, nhằm khôi phục phát triển kinh tế, ổn định xã hội.

Các doanh nghiệp nhà nước: Chủ động thực hiện các biện pháp nâng cao năng lực quản trị, năng lực cạnh tranh; chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống các chỉ số để theo dõi, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh theo các chuẩn mực quản trị hiện đại phù hợp thông lệ quốc tế; nghiên cứu, đổi mới, phát triển công nghệ, nâng cao giá trị sản phẩm, dịch vụ đáp ứng các tiêu chí, yêu cầu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030.

Chủ động tìm hiểu thông tin, trang bị các điều kiện cần thiết, sẵn sàng tận dụng cơ hội, lợi thế của các hiệp định thương mại tự do (FTA) mới để chuyển hướng, tạo chuỗi giá trị mới, củng cố và mở rộng thị trường, khẳng định thương hiệu Việt Nam trên thế giới.

Xây dựng các giải pháp ứng phó rủi ro, hạn chế thấp nhất các tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid -19 theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh; có phương án hỗ trợ, sắp xếp, bố trí lao động hợp lý, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định, chăm lo đời sống cho người lao động.

Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh phải đảm bảo bảo toàn và phát triển vốn của Nhà nước.

Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương và các doanh nghiệp thuộc đối tượng thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 150/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, các doanh nghiệp liên quan rà soát, xây dựng phương án thoái vốn giai đoạn 2021-2025 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật, tránh thất thoát vốn, tài sản của nhà nước.

Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT làm việc cụ thể với địa phương và các Công ty lâm nghiệp để xử lý dứt điểm vướng mắc về đất đai đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và theo đúng qui định tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến vấn đề đất đai của đơn vị sự nghiệp công lập trong quá trình cổ phần hóa.

Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội: Chủ trì thực hiện các nội dung liên quan đến phương án sử dụng lao động của doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập sau cổ phần hóa.

Sở Nội vụ: Tham mưu UBND tỉnh bố trí nhân sự đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp do nhà nước có nắm giữ vốn theo quy định.

 UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước nghiêm túc triển khai thực hiện (xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.