Tăng cường công tác quản lý cấp phép nạo vét lòng hồ chứa nước thủy lợi, kết hợp thu hồi đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh

19:0, Thứ Năm, 7-10-2021

Ngày 7/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn 4760/UBND-NN gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý cấp phép nạo vét lòng hồ chứa nước thủy lợi, kết hợp thu hồi đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh.

Công văn nêu rõ: Ngày 09/8/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản số 1672/SNN-TL về việc rà soát, báo cáo tình hình cấp phép nạo vét lòng hồ chứa nước thủy lợi, kết hợp thu hồi đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh; sau khi xem xét, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Trước mắt, tạm dừng cấp phép đối với hoạt động nạo vét lòng hồ chứa nước thủy lợi kết hợp thu hồi đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 3910/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh để tổ chức đánh giá tác động của việc nạo vét ảnh hưởng đến an toàn các công trình trong mùa mưa lũ năm 2021, đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo quản lý đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3910/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh theo hướng phải tổ chức đấu thầu nạo vét lòng hồ chứa nước thủy lợi kết hợp thu hồi đất làm vật liệu san lấp và chỉ khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện nạo vét khối lượng bùn, cát, phù sa gây bồi lắng lòng hồ, hạn chế làm thay đổi hiện trạng địa hình tự nhiên trong khu vực lòng hồ; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; ngăn chặn và xử lý kịp thời các hoạt động không có giấy phép hoặc chưa đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định; đề xuất thu hồi giấy phép đối với các trường hợp vi phạm gây ảnh hưởng đến vận hành và an toàn công trình; theo dõi, định kỳ hàng quý tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện các hoạt động cấp phép nạo vét lòng hồ chứa nước thủy lợi kết hợp thu hồi đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh và đề xuất các phương án tổ chức quản lý nhằm đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước; không gây tác động xấu đến môi trường sinh thái, cũng như lợi ích của cộng đồng dân cư trong khu vực nạo vét.

Sở Tài Nguyên và Môi trường: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường; phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp không có đánh giá tác động môi trường hoặc có mà không thực hiện theo đúng quy định; đề xuất thu hồi giấy phép đối với các trường hợp cố tình vi phạm và vi phạm nhiều lần, gây ảnh hưởng đến tình hình môi trường trong khu vực.

Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị và các đơn vị quản lý, khai thác công trình: Tổ chức giám sát chặt chẽ, cho phép các đơn vị đã hoàn thiện đầy đủ thủ tục theo quy định được tiến hành các hoạt động nạo vét lòng hồ; ngăn chặn, xử lý kịp thời các đơn vị vi phạm theo thẩm quyền; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình nạo vét đảm bảo theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt; kịp thời báo cáo, đề xuất Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý các nội dung vượt thẩm quyền.

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tăng cường công tác giám sát về môi trường, cảnh quan và an ninh trật tự trong khu vực; ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân; quản lý và yêu cầu các đơn vị được cấp phép nạo vét thực hiện việc nộp thuế và phí hàng năm theo quy định (xem chi tiết).

Các tin khác