Phê duyệt Chương trình học bổng SEEDS năm học 2023-2024 cho các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tỉnh Quảng Trị

16:45, Thứ Sáu, 8-9-2023

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam vừa ký ban hành Quyết định số 2049/QĐ-UBND ngày 7/9/2023 về việc phê duyệt Chương trình học bổng SEEDS năm học 2023-2024 cho các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tỉnh Quảng Trị do tổ chức Pacific Links Foundation tài trợ.

Chương trình học bổng SEEDS năm học 2023-2024 cho các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tỉnh Quảng Trị do Tổ chức Pacific Links Foundation (PALS) tài trợ với tổng vốn thực hiện 2.481.200.000 đồng, trong đó: vốn viện trợ không hoàn lại 2.256.200.000 đồng; vốn đối ứng từ nguồn ngân sách tỉnh 225.000.000 đồng.

Mục tiêu của chương trình nhằm giúp các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Quảng Trị giảm thiểu nguy cơ bỏ học, nâng cao chất lượng học tập, trang bị các kỹ năng sống cần thiết và nâng cao nhận thức về ngành nghề trong tương lai; chương trình được thực hiện từ ngày 7/9/2023 đến hết ngày 31/7/2024.

Hội Khuyến học tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan và tổ chức PALS lựa chọn đúng đối tượng hỗ trợ, sử dụng nguồn vốn tài trợ đúng với mục tiêu của Chương trình được phê duyệt; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020. Sở Tài chính chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh để thực hiện Chương trình.

Xem chi tiết

Các tin khác