Phát triển nuôi thủy sản hồ chứa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

8:10, Thứ Ba, 5-12-2023

Ngày 4/12/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6424/UBND-KT gửi các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc phát triển nuôi thủy sản hồ chứa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Để triển khai thực hiện Thông báo số 8228/TB-BNN-VP ngày 15/11/2023 của Bộ NN&PTNT về thông báo ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị “Phát triển kinh tế thuỷ sản hồ chứa phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh Quảng Trị giao các sở ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

Sở NN&PTNT:

Chủ trì, phối hợp với các sở, địa phương liên quan rà soát, đánh giá tiềm năng, hiện trạng nuôi thủy sản hồ chứa trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu xây dựng và đề xuất UBND tỉnh các mô hình nuôi thủy sản hồ chứa gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm và phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương.

Rà soát đánh giá, xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến công tác quản lý, vận hành hồ chứa kết hợp nuôi thủy sản hồ chứa đảm bảo các quy định pháp luật hiện hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành để tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở pháp lý triển khai thực hiện; đảm bảo hài hòa lợi ích nuôi trồng thủy sản với thủy lợi, an ninh nguồn nước, an toàn hồ đập, các công trình đầu mối, hoạt động khai thác và sử dụng nước thuộc phạm vi quản lý ngành.

Triển khai thực hiện nghiêm công tác bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản để phát triển bền vững như: Sử dụng kích thước mắt lưới đúng với quy định, nghiêm cấm sử dụng chất độc, chất nổ,... để khai thác, thu hoạch sản phẩm nuôi; tiếp tục phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại các hồ chứa, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Hướng dẫn người dân nuôi trồng thủy sản thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện sản xuất; cấp, xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè; các biện pháp kỹ thuật quản lý lồng bè nuôi trên sông, hồ chứa, các biện pháp phòng chống dịch bệnh nuôi trồng thủy sản.

Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh các nguồn lực để thực hiện các chương trình, dự án liên quan đến nuôi thủy sản hồ chứa.

Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương tăng cường kêu gọi thu hút đầu tư vào lĩnh vực phát triển kinh tế thủy sản hồ chứa.

Sở Khoa học và Công nghệ:

Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương nghiên cứu xây dựng và tham mưu đề xuất UBND tỉnh các ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ để nuôi thủy sản hồ chứa; ưu tiên các đối tượng có giá trị kinh tế cao, quy trình kỹ thuật mới, ứng dụng vật liệu mới trong nuôi lồng, bè.

Sở Công Thương:

Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ và tư vấn cho doanh nghiệp trong việc xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm, cung cấp thông tin về giá cả thị trường trong và ngoài nước; phối hợp với các sở, ngành liên quan quảng cáo các dự án cần gọi vốn đầu tư vào nuôi trồng, chế biến thủy hải sản xuất khẩu

UBND các huyện, thị xã và thành phố:

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản trên hồ chứa thành lập tổ chức xã hội nghề nghiệp để bảo vệ quyền lợi và liên kết, hỗ trợ trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; đồng thời tăng cường giám sát sự tuân thủ quy định pháp luật về nuôi trồng thủy sản trong cộng đồng.

Căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương mình để chủ động bố trí và lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình, dự án để hỗ trợ xây dựng các mô hình phát triển nuôi trồng thủy sản hồ chứa đảm bảo hiệu quả.

Phối hợp các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi triển khai các phương án cân đối nguồn nước vừa đảm bảo phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đảm bảo cho nuôi trồng thủy sản hồ chứa.

Tăng cường công tác tuyên truyền đối với các tổ chức, cá nhân tham gia nuôi trồng thủy sản trên các hồ chứa chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật về đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước; quy định về đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Xem chi tiết

Các tin khác