Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh

8:6, Thứ Tư, 22-11-2023

Ngày 21/11/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6144/UBND-NC gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Theo đó,  UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các nội dung việc sau:

 Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh liên quan đến tổ chức, hoạt động và quản lý hội như: Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị khóa XI “về việc tiếp tục đổi mới và tăng ường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng"; Kết luận số 102- KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị khóa XI "về hội quần chúng”; Chỉ thị số 29- CT/TU ngày 13/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh"; Thông báo kết luận số 524-TB/TU ngày 07/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn, điều kiện đối với lãnh đạo hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 của UBND tỉnh về ban hành quy định phân cấp quản lý hội và quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh...

Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các hội thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện các quy định của pháp luật về hội; đảm bảo việc cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên đối với hội phù hợp, đúng quy định pháp luật về hội. Đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức hội thuộc thẩm quyền quản lý đã đến hoặc quá thời hạn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ thực hiện các thủ tục để tiến hành tổ chức Đại hội theo quy định; đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định đối với các hội không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả; hướng dẫn các hội hoạt động hiệu quả, đúng tôn chỉ, mục đích, điều lệ hội và theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời giải quyết các vướng mắc, khó khăn, những kiến nghị, đề xuất của hội

Giao Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và báo cáo tài chính đối với các hội được hỗ trợ kinh phí theo quy định pháp luật.

Yêu cầu các tổ chức hội hoạt động hiệu quả, theo đúng tôn chỉ, mục đích, điều lệ hội và theo quy định của pháp luật; thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động; các tổ chức hội các cấp, nhất là các tổ chức hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ bám sát chương trình của HĐND, UBND cùng cấp tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền triển khai các nhiệm vụ công tác góp phần góp thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định về an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức hội triển khai thực hiện; giao Sở Nội vụ phối theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.

Xem chi tiết

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.