Quyết định bãi bỏ các quyết định của UBND tỉnh về quản lý và sử dụng Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo

16:16, Thứ Sáu, 20-10-2023

Ngày 19/10/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND bãi bỏ các quyết định của UBND tỉnh về quản lý và sử dụng Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo.

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ các quyết định của UBND tỉnh về quản lý và sử dụng Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo, cụ thể:

Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 26/2014/QD-UBND ngày 03/6/2014 về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 29 tháng 10 năm 2023.

Xem chi tiết

Các tin khác