Đẩy mạnh tiết kiệm điện và thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của Nhân dân các tháng cuối năm 2023 và năm 2024 trên địa bàn tỉnh

17:16, Thứ Tư, 11-10-2023

Ngày 10/10/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5238/UBND-KT gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; Công ty Điện lực Quảng Trị về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện và thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của Nhân dân các tháng cuối năm 2023 và năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Văn bản số 7382/VPCP-CN ngày 26/9/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc kế hoạch bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của Nhân dân các tháng cuối năm 2023 và năm 2024; Công điện số 6718/CĐ-BCT ngày 29/9/2023 của Bộ Công Thương về việc đảm bảo cung ứng điện năm 2023 và các năm tiếp theo; để việc cung cấp điện trên địa bàn tỉnh an toàn, ổn định phục vụ tăng trưởng phát triển, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 26/10/2010; Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo; Văn bản số 2366/UBND-KT ngày 21/5/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện và thực hiện các giải pháp đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong mùa khô và năm 2023.

Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã:

Xây dựng và ban hành quy định về sử dụng điện, thay thế, sửa chữa các trang thiết bị sử dụng điện tại cơ quan, đơn vị theo các quy định hiện hành.

Tiếp tục phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên của đơn vị phải thực hiện tiết kiệm điện, đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hàng năm.

Đôn đốc, rà soát và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy và các quy định hiện hành về tiết kiệm điện.

Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang thiết bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; ban hành quy chế về mua sắm khi sửa chữa, thay thế hoặc mua mới đối với các thiết bị có hiệu suất năng lượng cao theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Tận dụng và huy động các nguồn lực để lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời để giảm tiêu thụ điện từ hệ thống điện quốc gia.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công ty Điện Quảng Trị, các ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã:

Hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp sản xuất: Xây dựng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp, hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm, hạn chế tối đa các thiết bị điện hoạt động không tải; tăng cường sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao, các dạng năng lượng mới, hệ thống dự trữ năng lượng ở giờ thấp điểm để sử dụng vào giờ cao điểm.

Tuyên truyền, khuyến khích các hộ sử dụng điện sinh hoạt và cơ sở kinh doanh dịch vụ: Sử dụng các loại thiết bị điện có hiệu suất cao và được dán nhãn năng lượng; thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện (tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện, tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn trong thời gian cao điểm từ 17h - 20h hàng ngày…); tuân thủ nghiêm các quy định tại địa phương về chiếu sáng tiết kiệm điện, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của Công ty Điện lực Quảng Trị trong trường hợp thiếu điện.

Chỉ đạo các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các giải pháp tiết kiệm điện theo quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Tăng cường kiểm tra, đánh giá, tổng hợp thông tin các báo cáo và kế hoạch sử dụng năng lượng của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Phát hiện và tham mưu UBND tỉnh xử lý kịp thời các vi phạm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các trường hợp không thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, công bố công khai thông tin về tình hình sử dụng điện đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương; đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền để khen thưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có thành tích trong công tác tiết kiệm điện.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm b, mục 1 Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ đối với việc chiếu sáng công cộng.

Sở Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với Sở Công Thương và Công ty Điện lực Quảng Trị lồng ghép đưa chủ trương tiết kiệm điện vào trường học để giáo dục các em học sinh ý thức sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và an toàn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thẩm định, đề xuất tham mưu UBND tỉnh ưu tiên và khuyến khích chấp thuận, tiếp nhận các dự án đầu tư sử dụng công nghệ cao, năng lượng sạch, tiết kiệm năng lượng vào địa bàn tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tích cực tuyên truyền các giải pháp tiết kiệm trong sử dụng điện; cấp phép treo cờ phướn và pano tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, an toàn điện cho các hoạt động tuyên truyền cổ động.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Vận động tuyên truyền đến nhân dân sử dụng, ứng dụng các sản phẩm hiệu suất cao, tiết kiệm điện vào trong sản xuất nông nghiệp.

Sở Thông tin - Truyền thông: Chỉ đạo, phối hợp các cơ quan thông tấn báo chí địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan tích cực tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, giảm công suất sử dụng điện vào giờ cao điểm.

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh: Phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Trị thông tin tới doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp, Khu Kinh tế trên địa bàn tỉnh về tình hình cung ứng điện khó khăn năm 2023, thực hiện tiết kiệm điện; chủ động điều chỉnh Kế hoạch sản xuất của đơn vị cho phù hợp; khuyến khích tham gia tự nguyện Chương trình điều chỉnh phụ tải (DR) - phi thương mại theo quy định tại Thông tư số 23/2017/TT-BCT ngày 16/11/2017 của Bộ Công Thương.

Đài Phát thanh - Truyền hỉnh tỉnh, Báo Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Công ty Điện lực Quảng Trị xây dựng và phát sóng các chương trình truyền hình, truyền thanh, đưa tin bài về các hoạt động sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả với thời lượng và hình thức thích hợp, đồng thời dành thời lượng thông tin tuyên truyền, hỗ trợ chi phí truyền hình và phát thanh theo phương thức cổ động, không tính chi phí quảng cáo.

Công ty Điện lực Quảng Trị:

Phối hợp với Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, các địa phương, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị, Báo Quảng Trị thực hiện công tác tuyên truyền tới khách hàng sử dụng điện về các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, thông báo về tình hình cấp điện trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng, chính quyền các địa phương và các cơ quan thông tin đại chúng hướng dẫn, tuyên truyền thường xuyên, rộng rãi về các lợi ích khi tham gia Chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR), trách nhiệm tham gia thực hiện các chương trình DR; các biện pháp tiết kiệm điện đến khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả.

Tổ chức ký thỏa thuận tham gia Chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR) với 100% các cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng điện lớn (≥1.000.000 kWh/năm) theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương. Đồng thời, có trách nhiệm thực hiện theo Quy trình thực hiện sự kiện điều chỉnh phụ tải và các quy trình liên quan do Cục Điều tiết điện lực ban hành.

Xây dựng phương án điều hòa phụ tải theo từng mức cắt giảm công suất và sản lượng do Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia yêu cầu; phối hợp với Sở Công Thương tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện khi xảy ra thiếu điện, thực hiện đúng các quy định của luật Điện lực, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh các doanh nghiệp.

Thực hiện phương thức vận hành ổn định, an toàn trong hệ thống điện; bố trí kế hoạch sửa chữa lưới điện hợp lý; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, nâng cao năng lực khai thác thiết bị; hạn chế sự cố, tiết kiệm chi phí, giảm tổn thất điện năng nhằm huy động tối đa và có hiệu quả các nguồn điện trên địa bàn.

Định kỳ ngày mùng 10 hằng tháng, tổ chức thống kê, báo cáo tình hình sử dụng điện của tháng trước tại các cơ quan công sở, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn, có so sánh với mức sử dụng điện của tháng cùng kỳ năm trước. Báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Công Thương) các để xem xét xử lý đối với các đơn vị, khách hàng không thực hiện tiết kiệm điện.

Giao Sở Công Thương là đầu mối theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện văn bản này; kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết các vấn đề liên quan theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./.

xem chi tiết

Các tin khác