Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

7:45, Thứ Sáu, 6-10-2023

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng vừa ký ban hành Chỉ thị 08/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Năm học 2023 – 2024, ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 2025.

Để triển khai có hiệu quả Quyết định số 2457/QĐ-BGDĐT ngày 23/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 – 2024 của ngành Giáo dục và Đào tạo; căn cứ tình hình thực tiễn và để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2023 – 2024 với chủ đề "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo", Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quy định về phân cấp quản lý tập trung tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, cụ thể như sau:

Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về giáo dục

Tiếp tục thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục, đào tạo và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện. Tiếp tục rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, trong đó lưu ý các vấn đề thực tiễn phát sinh cần điều chỉnh để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tạo cơ chế, chính sách thuận lợi cho phát triển giáo dục và đào tạo. Tổ chức rà soát, thực hiện tốt các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo; tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành các cơ chế chính sách sát với thực tiễn, khả thi thực hiện thành công chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, quản trị nhà trường theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh tự chủ, bảo đảm vai trò kiến tạo để phát triển giáo dục, trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giáo dục; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy năng lực tự chủ, trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục. Thực hiện giám sát chất lượng dạy học, chất lượng giáo dục, đánh giá cơ sở giáo dục dựa trên chất lượng và hiệu quả giáo dục.

Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu của Chương trình Giáo dục mầm non; nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021 - 2025”. Tiếp tục triển khai Đề án “Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2022, định hướng đến 2025". Phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; quan tâm phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn. Củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Tăng cường quản lý, hỗ trợ nâng cao chất lượng nhóm, lớp độc lập tư thục. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình “Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong cơ sở giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non, giai đoạn 2021 - 2025" và triển khai Dự án “Giáo viên mầm non áp dụng kiến thức và kỹ năng giảng dạy giàu ngôn ngữ, giai đoạn 2022 - 2026" tại tỉnh Quảng Trị.

Tiếp tục triển khai khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 10/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông; Kế hoạch số 3595/KH-UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa mới đến năm 2025. Triển khai hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 cấp tiểu học; lớp 6, lớp 7, lớp 8 cấp trung học cơ sở; lớp 10 và lớp 11 cấp trung học phổ thông. Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh. Chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng phát huy tính chủ động, linh hoạt của nhà trường và năng lực tự chủ, sáng tạo của tổ chuyên môn, giáo viên trong việc thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kết quả thi học sinh giỏi quốc gia. Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ học sinh và các cơ quan, tổ chức có liên quan tại địa phương trong quá trình thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Triển khai thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông bảo đảm chất lượng hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030"; Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhằm bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân tộc thiểu số, người sống ở miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các đối tượng chính sách khác.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xóa mù chữ và giáo dục sau biết chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số. Phát triển các phương thức giáo dục hòa nhập, chuyên biệt và bán chuyên biệt để đáp ứng quyền được học tập của người học là người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tiếp tục duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, xóa mù chữ và từng bước nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến 2030.

Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp

Tiếp tục rà soát số lượng chỉ tiêu biên chế và số lượng giáo viên hiện có của các địa phương, đơn vị để tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ bổ sung biên chế ngành giáo dục năm học 2023 – 2024 và các năm tiếp theo. Căn cứ kế hoạch quản lý, sử dụng và Quyết định tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026 của UBND tỉnh, nếu vẫn còn biên chế, số người làm việc chưa sử dụng, các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên để giảng dạy, trong đó ưu tiên tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học còn thiếu; triển khai thực hiện hợp đồng giáo viên theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ tiêu được giao để giải quyết tình trạng thiếu biên chế giáo viên so với định mức quy định. Khẩn trương sắp xếp, điều tiết giáo viên giữa các cơ sở giáo dục tại địa phương bảo đảm hợp lý, khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ; bố trí đủ giáo viên dạy học các môn Khoa học Tự nhiên, Lịch sử - Địa lý, Ngoại ngữ và Tin học để triển khai Chương trình GDPT 2018; nghiên cứu xây dựng chính sách thu hút, tạo nguồn tuyển dụng giáo viên và hỗ trợ, tạo điều kiện để giáo viên yên tâm công tác.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch “Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông tỉnh Quảng Trị đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục đào tạo giai đoạn 2023 – 2026, định hướng đến năm 2030" bảo đảm đủ về số lượng, từng bước sắp xếp đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn về trình độ đào tạo, có phẩm chất đạo đức tốt, có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng. Tiếp tục triển khai lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; chú trọng triển khai bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, giảng dạy đáp ứng yêu cầu chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp học mầm non, phổ thông và thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Thực hiện đào tạo giáo viên gắn với nhu cầu để bảo đảm đủ về cơ cấu, số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Bố trí, phân bổ ngân sách nhà nước và huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục

Tiếp tục kêu gọi các nguồn lực đầu tư và nguồn lực xã hội hóa cho giáo dục và đào tạo; tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án xóa phòng học tạm, phòng học mượn, giai đoạn 2019 - 2025 theo Nghị quyết số 112/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh về xóa phòng học tạm, phòng học mượn giai đoạn 2019 – 2021. Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 với các dự án thuộc danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn của địa phương giai đoạn 2021 - 2025 để đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

 Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu cho các cấp học TH, THCS, THPT theo các Thông tư quy định danh mục thiết bị tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; bổ sung bàn ghế hai chỗ ngồi, máy vi tính và các trang thiết bị khác đáp ứng thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; củng cố, phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú và các trường phổ thông có học sinh bán trú, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của HĐND tỉnh Quảng Trị, về phát triển hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 39/2019/NQ- HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh về đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 168/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị về việc thông qua Đề án Đầu tư xây dựng phòng ở công vụ cho giáo viên các vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng an ninh

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, nhân viên để tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn ngành; xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thực sự gương mẫu, là tấm gương sáng về mọi mặt cho học sinh, sinh viên noi theo.

Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh, sinh viên theo Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 23/4/2022 của UBND tỉnh về "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong các cơ sở giáo dục và đào tạo; xây dựng văn hóa học đường, chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh, phát huy những giá trị tích cực về thuần phong, mỹ tục, nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết. Tăng cường phòng, chống bạo lực học đường; hướng dẫn kỹ năng hỗ trợ, xử lý tình huống cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và kỹ năng biết tự ứng phó, xử lý tình huống cho học sinh khi gặp các tình huống có liên quan đến bạo lực học đường. Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống ma túy theo Kế hoạch số 3960/UBND-KGVX ngày 17/8/2022 của UBND tỉnh về “Triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác xây dựng văn hoá học đường trên địa bàn tỉnh". Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng cháy chữa cháy; công tác xã hội trường học, tư vấn tâm lý học đường.

Nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh theo đường lối, chủ trương của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới và Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013 và các văn bản có liên quan. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, viên chức, người lao động theo từng đối tượng trong các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục có hiệu quả. Phát huy vai trò của giáo dục quốc phòng, an ninh trong giáo dục ý thức, trách nhiệm công dân, giáo dục tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, lòng tự hào, tự tôn dân tộc.

Tăng cường công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, y tế trường học; bảo đảm an toàn trường học, chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh

Triển khai hiệu quả công tác giáo dục thể chất và y tế trường học, bảo đảm an toàn trường học, phòng chống dịch bệnh và tai nạn thương tích. Tăng cường tổ chức bữa ăn bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và an toàn thực phẩm, kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho học sinh; kiện toàn và nâng cao năng lực hệ thống y tế trường học. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu về sức khỏe học đường và tiêu chí xây dựng trường học an toàn, thân thiện, hạnh phúc.

Tổ chức, triển khai hiệu quả Chương trình “Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025”, Chương trình “Y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025”; Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất, thể thao trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thể thao học sinh, sinh viên gắn kết với nội dung môn học giáo dục thể chất thuộc Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và tổ chức tốt Hội khỏe Phù Đổng các cấp lần thứ 10 năm 2024.

Rà soát quy hoạch và sắp xếp lại quy mô, mạng lưới cơ sở giáo dục; đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục

Tiếp tục thực hiện rà soát quy hoạch, sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp, tổ chức lại biên chế các lớp học; giảm các điểm lẻ không phù hợp, tổ chức dạy học không hiệu quả để nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn toàn tỉnh; đánh giá, tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW xem xét các phương án đối với một số trường quy mô lớn kể cả xem xét tách trường vẫn đảm bảo cơ cấu số lớp theo quy định. Quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho tất cả các điểm trường, đảm bảo chủ trương công bằng trong giáo dục.

Nâng cao trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch thông tin của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn; đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục; phát huy hiệu quả hoạt động của hội đồng trường theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định. Tiếp tục thực hiện phân cấp giao quyền chủ động nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối với các trường học theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, thực hiện quyền tự chủ gắn với dân chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ ban hành quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục

Tăng cường thiết lập, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo với các cơ sở giáo dục ở các nước có nền giáo dục hiện đại thông qua việc thực hiện các chương trình, dự án, thỏa thuận đã ký kết, trao đổi học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, trao đổi kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

Tăng cường công tác quản lý hoạt động của các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài và tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn tỉnh. Triển khai hiệu quả các đề án, chương trình học bổng đào tạo nguồn nhân lực ở nước ngoài có sử dụng ngân sách nhà nước. Đẩy mạnh công tác quản lý công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong toàn ngành

Tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học và kiểm tra đánh giá. Tiếp tục xây dựng hoàn thiện các cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, kết nối liên thông dữ liệu trong ngành Giáo dục và kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Tăng cường các điều kiện đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy - học và kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục. Tiếp tục xây dựng kho học liệu số chia sẽ dùng chung toàn ngành như bài giảng điện tử, học liệu số đa phương tiện, sách giáo khoa điện tử, phần mềm mô phỏng và các học liệu khác; tiếp tục xây dựng, phát triển và sử dụng có hiệu quả hệ thống ngân hàng câu hỏi đề kiểm tra trực tuyến cho các môn học; phát triển hệ thống ngân hàng câu hỏi trực tuyến cho các môn học; khuyến khích việc khai thác dữ liệu, trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Đổi mới mô hình, quy trình quản lý, cải cách thủ tục hành chính. Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ theo hướng tăng cường áp dụng hiệu quả công nghệ số. Mở rộng các dịch vụ công trực tuyến toàn trình lĩnh vực giáo dục và đào tạo áp dụng lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với các hệ thống nghiệp vụ chuyên ngành để cung cấp dịch vụ số và đồng bộ với Cổng dịch vụ công Quốc gia. Thực hiện tốt công tác công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình với người dân, phụ huynh học sinh; triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025"; Kế hoạch số 95/KH- UBND ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh về thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm trong giáo dục và đào tạo. Triển khai thực hiện Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra giáo dục. Tập trung thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của người đứng đầu cơ sở giáo dục và việc triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018.

Kiểm tra các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài, trung tâm ngoại ngữ; trung tâm giáo dục kỹ năng sống; kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm; công tác quản lý tài chính, tài sản, đầu tư, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại các cơ sở giáo dục; kiểm tra công tác quản lý chất lượng, quản lý văn bằng, chứng chỉ.

Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua trong toàn ngành

Tiếp tục triển khai thiết thực, hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo; phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập" gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tổ chức triển khai phong trào thi đua “Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”; thực hiện tốt các phong trào thi đua do tỉnh và các đơn vị có liên quan triển khai. Thực hiện tốt các chính sách về thi đua, khen thưởng nhằm thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước. Đẩy mạnh phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng, tôn vinh các mô hình hay, những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong toàn ngành.

Tăng cường công tác truyền thông giáo dục

Chủ động thông tin, truyền thông về các chủ trương, chính sách mới của ngành và việc triển khai thực hiện các nghị quyết, văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của tỉnh về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đối mới nội dung, phương thức truyền thông để nâng cao hiệu quả tuyên truyền; tăng cường phối hợp, xử lý hiệu quả các vấn đề về truyền thông, nhất là các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, bức xúc để xã hội, nhân dân hiểu, chia sẻ, ủng hộ và đóng góp nhiều hơn cho ngành giáo dục và đào tạo...

Xem chi tiết

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.