Tăng cường, củng cố xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

16:56, Thứ Năm, 14-9-2023

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng vừa ký ban hành chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 14/9/2023 về tăng cường, củng cố xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang trong tỉnh đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn quân và toàn dân tham gia xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với Quân đội và các ngành, các cấp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội được tăng cường và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và những tác động, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trong nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nói riêng; thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) và Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 03/11/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ, yêu cầu trong tình hình mới; Đề án thành phần số 03 của Bộ Công an về “Tăng cường, củng cố xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc” (gọi tắt là Đề án số 03); Kế hoạch số 136/KH-BCA-V05, ngày 17/3/2023 của Bộ Công an về thực hiện Đề án số 03, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân. Chủ động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, tầm quan trọng và ý nghĩa chiến lược của việc củng cố, xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; ý thức sống và làm theo Hiến pháp và pháp luật; thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, đơn vị về bảo vệ an ninh trật tự.

Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể về xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc gắn với việc thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thường xuyên theo dõi, đôn đốc kiểm tra, định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện; nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực làm chủ của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự.

Tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, tăng cường vai trò lanh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò của những người uy tín trong cộng đồng dân cư; lựa chọn người có năng lực, phẩm chất tốt để bổ sung cho đội ngũ cán bộ cơ sở; chú trọng bồi dưỡng chính trị, chuyên môn để cán bộ cơ sở có đủ năng lực làm nòng cốt tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự; tiếp tục nghiên cứu cơ chế, chính sách thu hút, huy động lực lượng Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ tiếp tục tham gia bảo vệ an ninh, trật tự; Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp tích cực tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Tăng cường phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ củng cố, xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn tỉnh. Định kỳ tổ chức giao ban, thường xuyên trao đổi thông tin, chủ động ngăn ngừa từ sớm, từ xa và phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị- xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp với lực lượng Công an, Quân đội trong việc tập hợp, vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; hướng dẫn Nhân dân đề cao cảnh giác với âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời tham gia thực hiện các phương án phòng thủ, phòng, chống khủng bố, gây rối, bạo loạn, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, cứu nạn, cứu hộ, xây dựng thế trận an ninh liên hoàn; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng thôn, xóm, khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục an toàn về an ninh, trật tự; nâng cao hiệu quả tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tố quốc” và “Ngày hội quốc phòng toàn dân”. Giao Công an tỉnh chủ trì tham mưu UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong việc thực hiện Chỉ thị này; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Xem chi tiết

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.