Tăng cường chỉ đạo, quản lý và phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển

14:3, Thứ Năm, 28-9-2023

Ngày 27/9/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4934/UBND-KT gửi các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, đảo Cồn Cỏ và UBND thành phố Đông Hà về việc tăng cường chỉ đạo, quản lý và phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương trên cơ sở nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 1540/QĐ- UBND ngày 19/6/2019, Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 30/3/2022 và Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 06/12/2022 để chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với địa phương, đơn vị góp phần phát triển nuôi biển trên địa bàn tỉnh. Quán triệt nhận thức chung về định hướng phát triển kinh tế biển: Chuyển từ nuôi trồng, khai thác hải sản theo phương thức truyền thống sang công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao. Tổ chức lại hoạt động khai thác hải sản theo hướng giảm khai thác gần bờ, đẩy mạnh khai thác tại các vùng biển xa bờ phù hợp với từng vùng biển và khả năng phục hồi của hệ sinh thái biển đi đôi với thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác đào tạo, chuyển đổi nghề cho ngư dân. Thúc đẩy các hoạt động nuôi trồng, khai thác hải sản bền vững, tăng cường bảo vệ, tái sinh nguồn lợi hải sản, nghiêm cấm các hoạt động khai thác mang tính tận diệt. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong nuôi trồng, khai thác, bảo quản, chế biến hải sản, tạo ra các sản phẩm chủ lực, có chất lượng, giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, công tác bảo vệ nguồn lợi, công tác bảo tồn các bãi đẻ, rạn san hô nhằm duy trì, phát triển nguồn lợi cá biển, con giống tự nhiên phục vụ nuôi biển; chú trọng công tác quan trắc môi trường, phòng chống dịch bệnh nuôi trồng thủy sản, phòng tránh thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan khảo sát thực tế, đánh giá tiềm năng nuôi biển tại tỉnh Quảng Trị để xây dựng kế hoạch phát triển nuôi biển phù hợp với điều kiện của tỉnh.

Nghiên cứu triển khai các mô hình chuyển đổi nghề phù hợp cho lực lượng lao động khai thác hải sản ven bờ sang nuôi trồng thủy sản ven biển nhằm tạo sinh kể, đảm bảo ổn định xã hội, hạn chế cường lực khai thác ven bờ.

Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các chương trình, dự án liên quan đến nuôi trồng thủy sản trên biển.

 Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kêu gọi, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nuôi biển, ưu tiên các dự án đầu tư vào sản xuất con giống, nuôi biển theo hướng công nghệ cao, chế biến thủy sản.

Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xây dựng, phát triển các chương trình, dự án ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ về nuôi biển.

UBND các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, đảo Cồn Cỏ và UBND thành phố Đông Hà:

Trong quá trình xây dựng Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cần lưu ý chỉ đạo của Chính phủ tại Văn bản số 183/VPCP-NN ngày 11/01/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị nghiên cứu ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 7673/BNN-TCTS ngày 16/11/2022 về việc duy trì, phát triển ổn định nuôi trong thủy sản trong quá trình lập quy hoạch của địa phương

Tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng và xác định tiềm năng phát triển nuôi biển như: Diện tích, sản lượng, thị trường tiêu thụ, khả năng mở rộng diện tích, các đối tượng nuôi, hình thức nuôi để nghiên cứu, triển khai các mô hình nuôi biển có hiệu quả kinh tế, phù hợp với điều kiện của địa phương, góp phần đa dạng hóa các hình thức nuôi, đối tượng nuôi.

Tổ chức sản xuất theo hình thức quản lý có sự tham gia của cộng đồng, trong đó chú trọng xây dựng các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã nhằm tăng cường hỗ trợ trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và chung tay bảo vệ môi trường.

Xem chi tiết

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.