Chỉ thị về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

10:39, Thứ Năm, 12-10-2023

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng vừa ký ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 10/10/2023 về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Trong thời gian qua, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã có nhiều nỗ lực, cố gắng nên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác quản lý tài chính - ngân sách nhà nước. Công tác quyết toán, thanh tra, kiểm tra, giám sát, công khai tài chính - ngân sách nhà nước được tăng cường; công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách cơ bản đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, đảm bảo tốt an sinh xã hội, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong quản lý, sử dụng tài chính - ngân sách nhà nước được phản ánh qua kết quả kiểm toán, thanh tra, giám sát của các cấp, cơ quan có thẩm quyền.

Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị và cấp dưới trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính - ngân sách nhà nước, đầu tư công, tài sản công, quản lý giá và thẩm định giá; tăng cường công tác quyết toán, thanh tra, kiểm tra, giám sát, công khai, minh bạch; thực hiện đầy đủ, kịp thời các kiến nghị, kết luận của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, thanh tra theo nội dung Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Xây dựng hoàn thiện thể chế, chính sách tài chính- ngân sách Nhà nước:

Sở Tài chính phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Tham mưu UBND tỉnh có ý kiến với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, cơ quan trung ương trong quá trình triển khai xây dựng, hoàn thiện thể chế về tài chính - ngân sách nhà nước.

Tiếp tục rà soát, nghiên cứu tham mưu sửa đổi, bổ sung chế độ, tiêu chuẩn, quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương; tài sản công, quản lý nhà nước về giá thuộc thẩm quyền của địa phương đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật chung và thực tiễn quản lý tại cơ quan, đơn vị và địa phương; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành hoặc bãi bỏ các quy định trái thẩm quyền hoặc trái với quy định của cấp trên.

Tiếp tục rà soát, cập nhật các văn bản hướng dẫn của Trung ương để kịp thời hướng dẫn hoặc tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ các quy định, hướng dẫn triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ và Nghị định sửa đổi, bổ sung (nếu có)

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Ban quản lý dự án và các sở quản lý ngành, lĩnh vực rà soát, tổng hợp những bất cập của các cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật về đầu tư công, đấu thầu, mua sắm tài sản, vật tư, trang thiết bị ở những lĩnh vực đặc thù, nhất là lĩnh vực y tế để kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết, xử lý.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan chủ quản chương trình mục tiêu quốc gia, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bố vốn về đầu tư công, vốn chương trình mục tiêu quốc gia tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành hoặc bãi bỏ các quy định trái thẩm quyền hoặc trái với quy định của cấp trên (nếu có).

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Chỉ đề xuất ban hành mới chính sách chi ngân sách khi thực sự cần thiết và có nguồn tài chính đảm bảo, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách.

Rà soát tham mưu trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới định mức kinh tế - kỹ thuật, làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích sử dụng ngân sách nhà nước trong các lĩnh vực; ban hành các quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công lập, cơ chế giám sát, đánh giá kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công.

Nghiêm túc triển khai thực hiện Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của tỉnh ban hành tại Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 02/03/2022 của UBND tỉnh; Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 53/NQCP ngày 14/4/2023 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội tại Quyết định số 2056/QĐ-UBND ngày 08/09/2023.

Quản lý thu ngân sách Nhà nước

Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của các Luật Thuế, Luật Quản lý thuế và pháp luật có liên quan; tăng cường công tác quản lý thu phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn, đối tượng thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu phát sinh theo quy định của pháp luật vào ngân sách nhà nước, các khoản phải thu theo kiến nghị của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, thanh tra, cơ quan có thẩm quyền.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, hải quan; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xuất nhập khẩu và thực hiện các giải pháp thu hút để chủ đầu tư, đơn vị xuất nhập khẩu đăng ký tờ khai, làm thủ tục hải quan trên địa bàn, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước.

Sở Tài chính:

Tăng cường giám sát tài chính đối với các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước nhằm đánh giá tình hình tài chính theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan kịp thời xử lý các khoản tiền bán hàng tịch thu, thanh lý tài sản, các khoản tạm giữ khác; đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị của kiểm toán thu hồi nộp ngân sách nhà nước.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Lập dự toán thu ngân sách nhà nước theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý thuế, các Luật thuế và quy định pháp luật có liên quan; nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo, xây dựng dự toán thu, khắc phục tình trạng dự báo, xây dựng dự toán thu ngân sách chưa sát với thực tế trong thời gian qua, nhất là các khoản thu tiền sử dụng đất, thu tiền cho thuê đất.

Thường xuyên rà soát, kiểm tra, giám sát, dân đốc doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thu ngân sách nhà nước theo quy định.

Tổ chức thu đầy đủ, kịp thời các khoản phải thu theo kiến nghị của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, thanh tra, các cơ quan có thẩm quyền và các khoản thu phát sinh theo quy định của pháp luật.

Quản lý chi ngân sách Nhà nước:

Lập, quyết định dự toán chỉ ngân sách nhà nước hằng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn, bám sát mục tiêu, định hướng, yêu cầu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, Kế hoạch tài chính 05 năm, Kế hoạch đầu tư công trung hạn, Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm; bố trí chi cho các chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước phải đúng thẩm quyền, xác định rõ tính chất nguồn vốn và trong phạm vi tổng số vốn được cấp có thẩm quyền quyết định, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; đảm bảo cân đối ngân sách hàng năm và trong trung hạn.

Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư công, phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn hằng năm đã phân bổ, hạn chế tối đa số dư dự toán bị hủy bỏ hoặc chuyển nguồn sang năm sau; thực hiện thanh toán khối lượng hoàn thành theo quy định, thường xuyên rà soát số dư tạm ứng, kịp thời thu hồi các khoản tạm ứng không đúng quy định, tạm ứng không có khối lượng thực hiện, tạm ứng kéo dài nhiều năm, quá thời hạn quy định.

Kiểm soát chi ngân sách chặt chẽ, tuân thủ theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước. Thực hiện nhiệm vụ chi theo đúng nguồn kinh phí được giao; trường hợp không còn nhiệm vụ chi, phải hoàn trả ngân sách nhà nước theo quy định. Nghiêm cấm các trường hợp chi sai nguồn; mượn nguồn của các cấp ngân sách khi chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền; nghiêm cấm thực hiện các khoản chi ngoài dự toán, các khoản chi trái quy định của pháp luật, sử dụng ngân sách để cho vay, tạm ứng đối với những việc, nội dung sai chế độ quy định.

Đẩy mạnh việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tiễn của từng ngành, từng đơn vị để giảm chi thường xuyên và cơ cấu lại ngân sách nhà nước. Xây dựng phương án, giải pháp tăng cường mức độ tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định để phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra tại Chương trình hành động số 34/CTr-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01- NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện việc quản lý, sử dụng và báo cáo quyết toán, công khai tài chính các quỹ tài chính ngoài ngân sách hằng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan. Tiếp tục rà soát tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về tổ chức, hoạt động để tăng cường quản lý, nâng cao tính minh bạch, hiệu quả hoạt động của các quỹ tài chính ngoài ngân sách.

Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính chủ trì phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và thực hiện công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, đảm bảo chi ngân sách nhà nước theo dự toán, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi và quy định pháp luật.

Quản lý vay, trả nợ vay của chính quyền địa phương

Tăng cường trách nhiệm trong đề xuất dự án có sử dụng vốn vay; thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các dự án sử dụng vốn vay, phương án vay và trả nợ vốn vay. Khi đề xuất dự án phải tính toán, đảm bảo khả năng vay, trả nợ, khả năng giải ngân và hiệu quả sử dụng vốn vay của dự án.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành, đơn vị dự kiến khả năng giải ngân của từng khoản vay để xây dựng kế hoạch vay và mức bội chi ngân sách cấp tỉnh đảm bảo phù hợp điều kiện, khả năng ngân sách địa phương và các quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công và các văn bản hướng dẫn; thực hiện huy động các nguồn để giảm bội chi (nếu có).

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động tham mưu bố trí đủ kế hoạch vốn đối ứng cho các dự án ODA, kế hoạch vốn địa phương vay lại trong dự toán chi đầu tư phát triển, kiểm soát chặt chẽ bội chi và nợ của chính quyền địa phương; bố trí nguồn để trả đầy đủ các khoản nợ đến hạn; bố trí chi trả lãi, phí trong chi cân đối ngân sách địa phương; bố trí chi trả nợ gốc theo đúng cam kết và hợp đồng vay đã ký kết.

Đối với trường hợp dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền giao có dự toán vay để trả nợ gốc: Để bảo đảm chủ động nguồn trả nợ gốc đầy đủ, đúng hạn, khi phân bổ vốn chi đầu tư phát triển, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu chủ động dành nguồn để bố trí chi trả nợ gốc đến hạn và bù lại nguồn cho chi đầu tư phát triển khi thực tế thực hiện được khoản vay theo kế hoạch; chỉ giải ngân thanh toán số vốn đầu tư này sau khi đã thực hiện được khoản vay. Trường hợp không vay được theo kế hoạch hoặc chỉ vay được một phần theo kế hoạch, thì phải bố trí giảm nguồn vốn đầu tư phát triển trong cân đối ngân sách địa phương (tăng mức bội thu tương ứng) để trả nợ gốc đầy đủ, đúng hạn.

Các Ban quản lý dự án, các chủ dự án và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, thông tin về nợ chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật có liên quan.

Quản lý, sử dụng tài sản công

Trên cơ sở Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn Luật, tiếp tục rà soát để sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định thuộc thẩm quyền của địa phương về quản lý, sử dụng tài sản công đảm bảo các quy định hiện hành và tình hình thực tế của địa phương.

 Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tài sản công bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức theo chế độ quy định và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh việc xử lý tài sản không còn nhu cầu sử dụng để tạo nguồn tài chính bổ sung cho đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội và các nhu cầu khác theo quy định; kiên quyết thu hồi các tài sản sử dụng sai đối tượng, sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức; tổ chức xử lý tài sản đúng pháp luật, công khai, minh bạch, không để lãng phí thất thoát tài sản công.

Tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lý, sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản cộng theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, đảm bảo tiết kiệm, công khai, minh bạch.

Công tác lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước và báo cáo tài chính nhà nước hàng năm

Thực hiện xét duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước của các đơn vị dự toán trực thuộc và ngân sách cấp dưới, tổng hợp báo cáo theo đúng chế độ và thời hạn quy định. Khi xét duyệt, thẩm định, tổng hợp quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm, nếu phát hiện các khoản chi sai chế độ hoặc không đủ điều kiện quyết toán thì xử lý theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; nếu chi sai thì phải thu hồi nộp đủ cho ngân sách nhà nước; nếu chưa đủ điều kiện quyết toán thì phải hoàn thiện thủ tục quyết toán theo quy định, xử lý, thu hồi các khoản chuyển nguồn không đúng quy định và hạn chế chuyển nguồn sang năm sau.

Các chủ đầu tư khẩn trương lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước hằng năm và lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo đúng thời hạn quy định. Không để xảy ra tình trạng tồn đọng các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn đầu tư công đã hoàn thành, nhưng chậm lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán.

Thực hiện xét duyệt, thẩm định số liệu quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước của các đơn vị dự toán trực thuộc và các đơn vị dự toán cấp dưới, đảm bảo đúng chế độ kế toán, quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn. Đồng thời tổng hợp số liệu quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm báo cáo cơ quan tài chính đúng thời hạn quy định

Hằng năm báo cáo kết quả thực hiện, hiệu quả sử dụng ngân sách gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, gửi cùng với báo cáo quyết toán ngân sách hằng năm về Sở Tài chính tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính.

Đôn đốc, kiểm tra, xử lý, công khai, báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị, kết luận của cơ quan Kiểm toán nhà nước, Thanh tra:

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, công khai, minh bạch; nâng cao trách nhiệm giải trình, cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong việc quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính - ngân sách nhà nước, đầu tư công, tài sản công.

 Tổ chức đôn đốc, chỉ đạo thực hiện và báo cáo kết quả xử lý các kiến nghị, kết luận của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, thanh tra, trong đó tập trung làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan, đề ra các giải pháp và phối hợp với các cơ quan Kiểm toán Nhà nước, thanh tra để xử lý dứt điểm các kiến nghị, kết luận tồn đọng từ các năm trước.

Tổ chức thực hiện kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính - ngân sách nhà nước, đầu tư công, tài sản công; chậm thực hiện các kiến nghị, kết luận của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, thanh tra đối với các vi phạm xảy ra thuộc trách nhiệm được giao quản lý. Định kỳ cuối năm, tổng hợp gửi Sở Nội vụ bảo cáo danh sách, mức độ vi phạm, hình thức xử lý, kết quả xử lý vi phạm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan thuộc phạm vi quản lý.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp chung danh sách, mức độ vi phạm, hình thức xử lý, kết quả xử lý vi phạm đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan trong quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính - ngân sách nhà nước, đầu tư công, tài sản công tham mưu UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền, báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định.

Thủ trưởng sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc chậm thực hiện các kiến nghị, kết luận của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, thanh tra đối với các sai phạm trong quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính - ngân sách nhà nước, đầu tư công. tài sản công thuộc trách nhiệm được giao quản lý.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh những vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài chính) để xem xét, giải quyết.

Xem chi tiết

Các tin khác