Đẩy mạnh công tác cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới

10:39, Thứ Năm, 19-10-2023

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5406/UBND-KT ngày 18/10/2023 gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp & PTNT; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; UBND các huyện, thị xã về việc đẩy mạnh công tác cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Văn bản số 6920/BNN-VPĐP ngày 28/9/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc quan tâm, đẩy mạnh công tác cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới; để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu về nước sạch thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới đảm bảo chất lượng, hiệu quả, góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã triển khai một số nội dung sau:

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính bố trí các nguồn vốn từ ngân sách Trung ương của các chương trình, dự án có liên quan, vốn ngân sách tỉnh, cũng như huy động các nguồn vốn hợp pháp theo quy định để hỗ trợ xây dựng, mở rộng, nâng cấp các công trình cấp nước nông thôn. Trong đó, ưu tiên đối với các xã, huyện chưa đạt các chỉ tiêu về nước sạch để phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới

Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan đánh giá, rà soát giá nước sạch nông thôn hiện nay trên địa bàn tỉnh để tham mưu điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn; bố trí kinh phí nguồn ngân sách địa phương và nguồn sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới để xét nghiệm, đánh giá Chỉ tiêu nước sạch đạt quy chuẩn phục vụ công tác thẩm tra, thẩm định, công nhận huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Sở Y tế: Tích cực triển khai các nội dung về nước sạch trong Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 925/QĐ-TTg ngày 02/8/2023);

Khẩn trương xây dựng và ban hành Quy chuẩn địa phương về chất lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo quy định tại Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý các vi phạm hành lang bảo vệ nguồn nước, xả thải gây ô nhiễm nguồn nước và các quy định trong công tác quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước nhằm duy trì nguồn nước không bị ô nhiễm; tăng cường công tác giám sát, đánh giá chất lượng nước sạch nông thôn; nghiên cứu giải pháp và phương án cấp đất để sớm bàn giao cho chủ đầu tư xây dựng công trình nước sạch nông thôn đáp ứng tiến độ đề ra.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Rà soát các mô hình cấp nước, trữ nước hiệu quả trên địa bàn để có giải pháp hoàn thiện và nhân rộng, có giải pháp cấp nước tại các vùng đặc thù, khan hiếm và khó khăn về nguồn nước; xây dựng các mô hình thí điểm về trữ nước cộng đồng.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã: Tổ chức triển khai các nguồn vốn được giao từ ngân sách Trung ương của các chương trình, dự án có liên quan, vốn ngân sách địa phương các cấp, cũng như bố trí lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp theo quy định để xây dựng, mở rộng, nâng cấp các công trình cấp nước nông thôn, duy trì, bảo dưỡng các công trình đã có. Trong đó, cần có giải pháp ưu tiên đối với các xã chưa đạt các chỉ tiêu về nước sạch để phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới;

Triển khai đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng thi công để xây dựng các công trình cấp nước sạch nông thôn đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án về cấp nước sạch nông thôn được UBND tỉnh giao sớm đưa vào phục vụ dân sinh đáp ứng nhiệm vụ đề ra.

Xem chi tiết

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.