Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững

11:20, Thứ Ba, 7-11-2023

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 6/11/2023 thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững.

Mục đích của kế hoạch nhằm cụ thể hóa và triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ và Quyết định số 1726/QĐ-BVHTTDL ngày 04/7/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, toàn thể Nhân dân và doanh nghiệp để du lịch phát triển trọng tâm, trọng điểm, với phương châm “Sản phẩm đặc sắc - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thủ tục thuận tiện, đơn giản - Giá cả cạnh tranh - Môi trường vệ sinh sạch, đẹp - Điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện”. Đồng thời xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của du lịch Quảng Trị để tổ chức thực hiện phát triển du lịch hiệu quả, bền vững, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Theo đó, sẽ triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: Phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ và Quyết định số 1726/QĐ-BVHTTDL ngày 04/7/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đẩy mạnh cơ cấu lại ngành du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, bền vững; tiếp tục tạo thuận lợi thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến Quảng Trị; tăng cường thu hút đầu tư phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm; phát triển sản phẩm và truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch; hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh du lịch; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch; đẩy nhanh thực hiện chuyển đổi số, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực du lịch.

UBND tỉnh yêu cầu, việc triển khai Kế hoạch phải quyết liệt, chủ động, thực chất, chất lượng và hiệu quả. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong quá trình triển khai.

Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch, các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng phương án thực hiện, đề xuất bố trí ngân sách và huy động các nguồn lực cần thiết triển khai nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Xem chi tiết

Các tin khác