Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công liên thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

16:14, Thứ Hai, 30-10-2023

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 5630/UBND-NC ngày 27/10/2023 gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công liên thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:

Sở Tư pháp: Tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn Công chức Tư pháp cấp huyện, cấp xã nắm vững quy trình tiếp nhận, giải quyết các thủ tục qua dịch vụ công liên thông; quán triệt, phổ biến đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức tiếp nhận, giải quyết các thủ tục Đăng ký khai sinh, Đăng ký khai tử tại Bộ phận một cửa cấp xã; tăng cường tuyên truyền, khuyến khích, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện đăng ký hồ sơ qua dịch vụ công liên thông nếu đủ điều kiện theo quy định, hạn chế tối đa việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp đối với các thủ tục Đăng ký khai sinh, Đăng ký khai tử.

Kịp thời hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại địa phương

Thường xuyên theo dõi, tổng hợp, đánh giá, đôn đốc thực hiện đối với từng địa phương, kịp thời chấn chỉnh các địa phương có tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công liên thông phát sinh thấp, không có chuyển biển.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn, thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết kịp thời hồ sơ đăng ký dịch vụ công liên thông cho người dân bảo đảm theo đúng quy định; nghiêm cấm việc từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trái quy định pháp luật làm ảnh hưởng đến quyền lợi của công dân.

Kịp thời hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại địa phương

UBND huyện, thị xã, thành phố:

Nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 4724/UBND-NC ngày 15/9/2023 của UBND tỉnh; có kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các phòng, ban liên quan, nhất là Phòng Tư pháp và UBND cấp xã trong việc triển khai thực hiện 02 nhóm dịch vụ công liên thông. Hàng tuần, hàng tháng có báo cáo, đánh giá, thông báo kết quả thực hiện dịch vụ công liên thông đối với từng UBND cấp xã, kịp thời biểu dương các đơn vị có kết quả thực hiện chuyển biến tích cực; đồng thời đôn đốc, chấn chỉnh đối với các đơn vị có kết quả thực hiện còn thấp, không có chuyển biến; gắn kết quả thực hiện vào việc đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ và thi đua, khen thưởng cuối năm. Tiếp tục chỉ đạo các phòng ban và địa phương liên quan tăng cường tuyên truyền về lợi ích của việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến nói chung và dịch vụ công liên thông nói riêng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nêu cao tinh thân gương mẫu đi đầu trong việc tham gia dịch vụ công trực tuyến.

Công an tỉnh tiếp tục theo dõi, tổng hợp số liệu và lồng ghép nội dung báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện dịch vụ công liên thông vào chế độ báo cáo tháng kết quả triển khai Đề án 06 và báo cáo Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ theo đúng thời gian quy định.

Xem chi tiết

Các tin khác