Thực hiện hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và Viêm da nổi cục

7:46, Thứ Ba, 21-11-2023

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 6097/UBND-KT gửi các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính; UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc thực hiện hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) và bệnh Viêm da nổi cục (VDNC).

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính tổ chức thực hiện tốt công tác hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi có gia súc bị bệnh, tiêu hủy bệnh DTLCP và bệnh VDNC đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để bị lợi dụng, trục lợi chính sách, cụ thể:

UBND các huyện, thành phố, thị xã

Chỉ đạo UBND các xã phường, thị trấn: Hoàn thành các thủ tục, hồ sơ hỗ trợ động vật bị tiêu hủy do dịch bệnh: Lợn bị bệnh DTLCP từ ngày 01/01/2021, trâu bò bị bệnh VDNC từ ngày 10/12/2020 đến nay.

Niêm yết công khai danh sách các hộ chăn nuôi có động vật tiêu hủy do dịch bệnh được hưởng chính sách hỗ trợ thiệt hại. Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo đúng quy định, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực và trục lợi chính sách.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ nộp Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y); hồ sơ đề nghị phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Những hộ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do DTLCP, trâu bò tiêu hủy do mắc bệnh VDNC không đáp ứng các điều kiện nêu trên sẽ không được hỗ trợ của nhà nước.

UBND cấp huyện chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu đề nghị được hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh DTLCP, bệnh VDNC tại địa bàn quản lý. Đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để tình trạng sai sót, trục lợi chính sách của nhà nước.

Định mức hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh DTLCP và bệnh VDNC theo đúng quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai, dịch bệnh và Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh về việc Quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Thành lập hội đồng kiểm tra việc hỗ trợ tại địa phương, bao gồm: cán bộ chuyên môn của huyện, UBND cấp xã, đại diện các tổ chức xã hội, thôn, bản, tổ dân phố,...

Sở Nông nghiệp và PTNT

Chủ động phối hợp với Sở Tài chính trình UBND tỉnh bố trí ngân sách hỗ trợ kịp thời cho người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh DTLCP, VDNC phải tiêu hủy.

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đảm bảo công khai, đúng mục đích, đúng quy định, hiệu quả, không để thất thoát, tiêu cực, chậm trễ thực hiện chính sách.

Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y: Tiếp nhận hồ sơ từ UBND các huyện, thành phố, thị xã tổng hợp, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính trình UBND tỉnh cấp kinh phí kịp thời cho UBND huyện chi trả cho người chăn nuôi.

Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh bố trí ngân sách để thực hiện hỗ trợ cho người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh DTLCP và bệnh VDNC theo đúng quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai, dịch bệnh và Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh về việc Quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Xem chi tiết

Các tin khác