Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp TTHC và cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ

7:3, Thứ Bảy, 25-11-2023

Ngày 23/11/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6206/UBND-NC gửi các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tiếp tục đẩy mạnh phân cấp TTHC và cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ.

Thực hiện Công văn số 100/TCTCCTTHC ngày 14/11/2023 của Tổ công tác cải cách TTHC về việc tiếp tục đẩy mạnh phân cấp TTHC hính và cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ; UBND tỉnh yêu cầu:

Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Chủ động rà soát, đề xuất cơ quan có thẩm quyền phân cấp đối với các TTHC thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật về phân cấp, ủy quyền, bảo đảm việc phân cấp phù hợp, khả thi nhằm giảm tầng nấc, khâu trung gian, tạo thuận lợi, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Tiếp tục rà soát toàn bộ văn bản thuộc thẩm quyền ban hành và các công việc mà đơn vị, địa phương thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, để trình công bố bổ sung đầy đủ các TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý; hoàn thành trước ngày 05/12/2023.

Rà soát đối với ít nhất 50% trên tổng số TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý, đề xuất phương án đơn giản hóa bảo đảm mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% TTHC và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ TTHC, hoàn thành trước ngày 10/12/2023; 50% TTHC còn lại hoàn thành trước ngày 30/11/2024.

Thực hiện kiểm soát TTHC nội bộ ngay trong quá trình dự thảo văn bản pháp luật; quan tâm rà soát, sửa đổi, bổ sung TTHC nội bộ trong quá trình sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật theo Chương trình, Kế hoạch của đơn vị, địa phương.

Chủ động nghiên cứu, đề xuất phương án đơn giản hóa đối với các TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ quản lý ngành, lĩnh vực mà đơn vị, địa phương là đối tượng thực hiện và phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan trong quá trình rà soát, đơn giản hóa các TTHC này để bảo đảm phương án cắt giảm, đơn giản hóa phù hợp, khả thi.

Giao Văn phòng UBND tỉnh:

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện đảm bảo đúng yêu cầu, nội dung và tiến độ.

Tổng hợp, kiểm soát chất lượng dự thảo Quyết định công bố TTHC nội bộ; Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành.

Xem chi tiết

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.