Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo

14:27, Thứ Tư, 28-2-2024

Ngày 27/2/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 953/UBND-NC gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo.

Thực hiện Công văn số 627/BNV-TGCP ngày 02/02/2024 của Bộ Nội vụ về việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác tín ngưỡng, tôn giáo; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Chú trọng, ưu tiên tuyển dụng, lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức về công tác tín ngưỡng, tôn giáo có trình độ chuyên môn, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ; thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thi hành công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo. Tạo môi trường làm việc thúc đẩy sự hợp tác, chia sẽ kiến thức và kinh nghiệm; có biện pháp khuyến khích cán bộ, công chức học tập, ứng dụng kiến thức mới, khuyến khích tư tưởng đổi mới và sáng tạo trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Giao Sở Nội vụ chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 16/02/2022 của UBND tỉnh về bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022 - 2026; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo, đặc biệt đối với cán bộ, công chức cấp cơ sở, xã, phường, thị trấn; nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những vụ việc phức tạp, “điểm nóng” về tín ngưỡng, tôn giáo.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện; định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo đúng quy định.

Xem chi tiết

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.