Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị

22:47, Thứ Năm, 3-11-2022

(Web Quảng Trị) Ngày 3/11/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII tổ chức hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 9 để bàn và quyết định một số vấn đề quan trọng.

Các đồng chí: Lê Quang Tùng, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận 4 chương trình hành động gồm: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Hội nghị cũng tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW gắn với gắn thực hiện Thông báo Kết luận số 16-KL/TW, ngày 07/7/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết 18-NQ/TW; trên có sở đó, Hội nghị bàn, thảo luận để thông qua Kết luận của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 18, 19 theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và thực tiễn tình hình của tỉnh trong thời gian tới; Bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (trước mắt xem xét bổ sung việc ủy quyền cho Thường trực Tỉnh ủy về một số nội dung về Bảo vệ chính trị nội bộ).

Về các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 18, 19, 20, 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, hội nghị thống nhất cao với đánh giá về thực trạng mà dự thảo Chương trình hành động đưa ra. Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận và khẳng định: nguồn lực đất đai từng bước được phát huy, góp phần tích cực cho phát triển kinh tế xã hội. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai ngày càng được nâng lên tạo sự bình đẳng cho các nhà đầu tư khi tiếp cận các dự án có liên quan lĩnh vực đất đai; giải quyết tốt hơn việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất. Công tác lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được chú trọng Việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật đất đai được tiến hành thường xuyên và có trọng tâm, trọng điểm. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách, pháp luật và công tác quản lý nhà nước về đất đai vẫn còn nhiều hạn chế. Tình trạng chồng chéo giữa các quy hoạch chưa dự báo hết nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có quy hoạch sử dụng đất. Việc xác định nguồn gốc sử dụng đất của địa phương gặp khó khăn do hồ sơ lưu trữ không đầy đủ, một số nơi do đội ngũ cán bộ địa chính biến động, chưa bàn giao và phát huy trách nhiệm đầy đủ giữa người tiền nhiệm và kế nhiệm đã ảnh hưởng đến công việc tham mưu cho chính quyền các cấp trong quản lý sử dụng đất và những nội dung liên quan. Nhiều tổ chức, cá nhân khi được cấp, cho thuê đất vẫn chậm sử dụng, sử dụng không hiệu quả, sai mục đích, để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất đai.

Hội nghị đã thống nhất, trên cơ sở quán triệt đầy đủ, sâu sắc 5 quan điểm chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng được xác định tại Nghị quyết 18, triển khai thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về đất đai, đồng thời rà soát, điều chỉnh các chính sách của địa phương về đất đai, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế. Nguồn lực đất đai cần được quản lý, khai thác, sử dụng bảo đảm tiết kiệm, bền vững, hiệu quả cao nhất; đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa công bằng và ổn định xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao đời sống của Nhân dân. Thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất, trở thành kênh phân bổ đất đai hợp lý, công bằng, hiệu quả. Rà soát, ban hành các chính sách địa phương, các quy định để triển khai thi hành Luật Đất đai và một số quy định pháp luật có luật liên quan đến công tác quản lý đất đai, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất. Hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu số và hệ thống thông tin đất đai tập trung, thống nhất, đồng bộ, đa mục tiêu và kết nối liên thông. Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ và tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về đất đai ở địa phương bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phù hợp, kèm theo cơ chế kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Giải quyết cơ bản những tồn tại, vướng mắc có liên quan đến quản lý và sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường; đất quốc phòng, an ninh kết hợp với sản xuất và xây dựng kinh tế; đất của các cơ sở sản xuất, đơn vị sự nghiệp đã được di dời; đất tôn giáo; đất nghĩa trang; đất kết hợp sử dụng nhiều mục đích; đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số,....góp phần thực hiện tốt công tác GPMB, đẩy nhanh các dự án động lực và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Đồng chí  Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng phát biểu bế mạc hội nghị

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí  Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh, về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hội nghị thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, đồng thời nhấn mạnh: Trong các giải pháp chủ yếu cần tập trung đẩy mạnh công tác quy hoạch vùng huyện, tích hợp vào quy hoạch tỉnh. Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch vùng huyện, quy hoạch nông thôn mới phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời quản lý tốt quy hoạch và sử dụng đất khu vực nông nghiệp và nông thôn. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp tại các lĩnh vực và trong nội bộ của từng lĩnh vực sản xuất; thu hút và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là các doanh nghiệp xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm sản xuất nông nghiệp. Nghiên cứu, ban hành các chính sách địa phương để phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống cư dân nông thôn xây dựng nông thôn gắn với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, hội nghị đã thảo luận và thống nhất cao các nhóm nhiệm vụ, giải pháp: Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bản chất, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách địa phương về khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; Tăng cường thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể. Thống nhất bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể tập trung, xuyên suốt trong chỉ đạo điều hành từ tỉnh đến huyện để tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW, Chương trình hành động của Tỉnh ủy và các chính sách, quy định pháp luật về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp và Liên minh Hợp tác xã tỉnh đối với phát triển kinh tế tập thể.  Phát triển kinh tế tập thể của tỉnh năng động, hiệu quả, bền vững, đóng góp ngày càng cao vào tăng trưởng của tỉnh, thu hút ngày càng nhiều nông dân, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức tham gia; góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của các thành viên, hộ gia đình, thúc đẩy phát triển nông thôn mới bền vững và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, hội nghị thống nhất cao với các nhiệm vụ, đầu việc trọng tâm, lựa chọn những giải pháp đột phá để tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 21, phân công cụ thể cho các cấp ủy đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các tổ chức, cá nhân, người đứng đầu tổ chức thực hiện gắn với lộ trình cụ thể từ này đến hết nhiệm kỳ và giai đoạn 2025-2030.

Về Kết luận tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Kế hoạch 84-KH/TU, ngày 27/4/2018, Kế hoạch số 86-KH/TU, ngày 07/5/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được và những khó khăn, bất cập, Hội nghị thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18, 19 của Trung ương và Kế hoạch 84, 86 của Tỉnh ủy khóa 16 trên tinh thần tiếp tục bám sát các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên, cụ thể trong các nghị quyết, kế hoạch để chủ động, quyết liệt triển khai thực hiện thắng lợi.

Về bổ sung Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh (nội dung ủy quyền cho Thường trực Tỉnh ủy về bảo vệ chính trị nội bộ), hội nghị thống nhất quan điểm và chủ trương để Ban Thường vụ Tỉnh ủy uỷ quyền cho Thường trực Tỉnh ủy “Kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với một số trường hợp cụ thể, phù hợp với quy định, hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tiễn của tỉnh” và đưa nội dung này bổ sung vào quy chế làm việc của Ban Chấp hành. Giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa các trường hợp được ủy quyền bằng quy định riêng, đảm bảo việc kết luận tiêu chuẩn chính trị được thực hiện kịp thời, đúng quy định, đáp ứng được yêu cầu công tác cán bộ của tỉnh.

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác