Sở Nội vụ Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2023

8:59, Thứ Tư, 11-1-2023

(Web Quảng Trị) Chiều 10/1/2023, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2022, toàn ngành Nội vụ đã tập trung quyết liệt, tham mưu tổ chức thực hiện và hoàn thành khối lượng lớn công việc với chất lượng ngày càng được nâng lên, tiếp tục củng cố uy tín và vị thế của ngành Nội vụ Quảng Trị. Trong đó, có những nhiệm vụ được giao theo chương trình, kế hoạch từ đầu năm nhưng cũng có nhiều nhiệm vụ đột xuất phát sinh, tồn động từ các năm trước do dịch bệnh Covid 19 gián đoạn, chưa thực hiện được. Từ nỗ lực đó, toàn ngành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023 và tạo chuyển biến quan trọng, tích cực trên các lĩnh vực của ngành, nổi bật. Trong đó, cán bộ công chức viên chức đã tập trung cao việc rà soát đề xuất sửa đổi các quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc tại các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh. Kịp thời giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022, xây dựng kế hoạch biên chế năm 2023 và kế hoạch sử dụng biên chế giai đoạn 2022-2026. Tiếp tục rà soát, tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn theo đúng quy định. Kịp thời tham mưu hoàn thành việc thẩm định, công bố chỉ số CCHC, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Tổ chức hội nghị đánh giá, phân tích Chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS, xây dựng giải pháp khắc phục những hạn chế và cải thiện, nâng cao các chỉ số năm 2022 và các năm tiếp theo. Công tác thanh tra kiểm tra, thi đua, khen thưởng luôn kịp thời; công tác văn thư, lưu trữ được tăng cường; tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững ổn định.

Có thể nói kết quả trên đã đưa hoạt động, công tác quản lý theo chức năng, nhiệm vụ của ngành ngày càng đi vào nền nếp và có hiệu quả cao góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đánh giá cao và biểu dương những kết quả nổi bật của ngành Nội vụ trong năm qua và yêu cầu ngành Nội vụ tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, trọng tâm là sắp xếp tinh gọn hệ thống đầu mối bên trong các cơ quan, đơn vị gắn với tinh giản biên chế; phê duyệt vị trí việc làm điều chỉnh của các cơ quan, đơn vị. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số ngành Nội vụ. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện quy định, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ. Chú trọng rà soát, báo cáo UBND tỉnh các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện đảm bảo quy định để UBND tỉnh xem xét, đánh giá trách nhiệm người đứng đầu cũng như tập thể cơ quan, đơn vị đó. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác  quản lý nhà nước về Thi đua, Khen thưởng, về tín ngưỡng, tôn giáo, về văn thư, lưu trữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Về các đề xuất liên quan đến công việc chuyên môn Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng giao Sở Nội vụ rà soát nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh kiến nghị, chỉ đạo thực hiện kịp thời. Các kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, Bộ Nội vụ đề nghị Sở Nội vụ tổng hợp ý kiến toàn ngành Nội vụ, tham mưu UBND tỉnh kiến nghị, đề xuất để bảo đảm thực hiện thống nhất, hiệu quả. Đối với đề xuất chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc công tác CCHC, tinh giản biên chế…Ngoài đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả, đề nghị Sở Nội vụ rà soát, báo cáo UBND tỉnh các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện đảm bảo quy định để UBND tỉnh xem xét, đánh giá trách nhiệm người đứng đầu cũng như tập thể cơ quan, đơn vị đó trong năm 2023.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Bộ nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đã tặng Cờ thi đua là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022 và trao bằng khen cho Giám đốc sở Nội vụ Quảng Trị.

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.