Vĩnh Linh: Quản lý điều hành ngân sách nhà nước phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

7:54, Thứ Năm, 19-3-2020

Ngày 18/3/2020, UBND huyện Vĩnh Linh có Công văn số 374/UBND-TCKH gửi các phòng, ban, các đơn vị sự nghiệp; UBND các xã, thị trấn; các đơn vị trường học thuộc huyện về việc quản lý điều hành ngân sách nhà nước phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khả năng ảnh hưởng xấu đến nguồn thu ngân sách của huyện, thực hiện văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBND tỉnh Quảng Trị, để đảm bảo nguồn lực tài chính đáp ứng các nhiệm vụ quan trọng của địa phương nhất là công tác phòng, chống dịch bệnh lâu dài, UBND huyện Vĩnh Linh yêu cầu các phòng ban, đơn vị, địa phương chủ động sử dụng dự toán được giao năm 2020 để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; rà soát cắt giảm các khoản mua sắm, sửa chữa tài sản và các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, chỉ thực hiện chi ngân sách nhà nước cho con người và chính sách an sinh xã hội theo quy định; tạm dừng bổ sung kinh phí ngoài dự toán cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn để giành nguồn lực ngân sách tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

UBND huyện Vĩnh Linh giao Phòng Y tế tham mưu lập phương án tài chính cho nhiệm vụ phòng, chống dịch theo từng cấp độ dịch bệnh xảy ra; Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu phương án đảm bảo kinh phí kịp thời theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 89/TB-VPCP ngày 10/3/2020 của Văn phòng Chính phủ và các văn bản liên quan.

Các phòng ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo sản xuất, tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Nguồn: http://vinhlinh.quangtri.gov.vn/

Các tin khác