Vĩnh Linh hoàn thành chi trả hỗ trợ 4 nhóm đối tượng gặp khó khăn do Covid-19

15:20, Thứ Bảy, 20-6-2020

Đến nay, các địa phương trên địa bàn huyện Vĩnh Linh đã hoàn thành việc chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết  42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ với tổng kinh phí hơn 15,5 tỷ đồng cho 13.631 người thuộc 4 nhóm đối tượng: người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Cùng với việc tiến hành chi trả kinh phí hỗ trợ 4 nhóm đối tượng này, huyện Vĩnh Linh chỉ đạo các doanh nghiệp, UBND các xã, thị trấn rà soát, hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục cho nhóm đối tượng: người lao động, người sử dụng lao động, hộ kinh doanh  được hỗ trợ theo Quyết định số 15/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Kết quả, đến nay toàn huyện đã thống kê được 1 doanh nghiệp thuộc diện được hỗ trợ người lao động bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, 41 hộ thuộc diện hỗ trợ hộ kinh doanh, 7 người diện hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, 1.928 người thuộc diện hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động. Bên cạnh đó, các đối tượng ngoài nhóm đối tượng người lao động, người sử dụng lao động, hộ kinh doanh được hỗ trợ theo Quyết định số 15/QĐ-TTg là 4.092 người.

Trong thời gian tới, huyện Vĩnh Linh chỉ đạo tăng cường kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương thẩm định hồ sơ, công khai danh sách đối tượng được hỗ trợ theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Huyện phấn đấu hoàn thành việc chi trả hỗ trợ cho các đối tượng còn lại trước ngày 30/6/2020. Đồng thời, các địa phương trên cơ sở rà soát, lập danh sách, đề xuất thêm đối tượng đề nghị cần được hỗ trợ ngoài các nhóm đối tượng đã được quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/QĐ-TTg để huyện tổng hợp trình cấp tỉnh xem xét, quyết định.

Nguồn: http://vinhlinh.quangtri.gov.vn/

Các tin khác