Ký kết chương trình phối hợp công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2025

10:30, Thứ Ba, 28-6-2022

(Web Quảng Trị) Ngày 18/5/2022, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (XHHT) giai đoạn 2021 - 2025 với các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang.

Qua 5 năm (từ năm 2016 - 2021) thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Khuyến học tỉnh với các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Trong đó, đáng chú ý là công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT; chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT; triển khai các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường, góp phần xây dựng XHHT từ cơ sở; tích cực triển khai các mô hình học tập và mô hình “Công dân học tập” cũng như xây dựng quỹ khuyến học…

Tại lễ ký kết, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến nhằm phát huy hiệu quả các chương trình phối hợp, đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong thời gian tới.

Nội dung phối hợp giữa Hội Khuyến học tỉnh với các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT giai đoạn 2021 - 2025 được xác định: Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng XHHT; đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, đoàn viên và người lao động; tích cực, chủ động và sáng tạo trong  thực hiện các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT theo tinh thần xã hội hóa giáo dục. Khuyến khích, động viên, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, đoàn viên và người lao động tích cực học tập suốt đời dưới nhiều hình thức, phương thức khác nhau để nâng cao trình độ về mọi mặt chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh; vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT. Phát động phong trào xây dựng quỹ khuyến học trong cơ quan, đơn vị và khen thưởng kịp thời đối với các cá nhân có thành tích học tập tốt; phối hợp tổ chức bình xét tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT.

Hồng Hà

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.