Công bố 10 TTHC ban hành mới, TTHC bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị

9:57, Thứ Ba, 26-3-2024

Ngày 25/3/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 622/QĐ-UBND công bố danh mục 10  thủ tục hành chính (TTHC) ban hành mới, TTHC bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị.

Cụ thể:

Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới (5 TTHC) thuộc lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh:  

Cấp giấy chứng nhận lương y theo quy định cho các đối tượng quy định tại khoản 1, 2 và khoản 3 Điều 1 Thông tư số 02/2024/TT-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2024.

Cấp giấy chứng nhận lương y theo quy định cho các đối tượng quy định tại khoản 4, 5 và khoản 6 Điều 1 Thông tư số 02/2024/TT-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2024.

Cấp lại giấy chứng nhận là lương y theo quy định tại Thông tư số 02/2024/TT-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2024

Cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền y theo quy định tại Thông tư số 02/2024/TT -BYT ngày 12 tháng 3 năm 2024.

Cấp lại giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền y theo quy định tại Thông tư số 02/2024/TT-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2024.

Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ (5 TTHC);

Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT

Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT

Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 5, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT

Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 6, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT

Cấp lại giấy chứng nhận là lương y thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/3/2024.

Xem chi tiết

Các tin khác