Công an tỉnh

10:5, Thứ Hai, 7-8-2023

- Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3890246
- Fax: 0233 3890313

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Cơ quan Di động
1 Nguyễn Văn Thanh Giám đốc 0694120001 0913465199  
2 Lê Phương Nam Phó Giám đốc 0694120649 0913485659  
3 Kiều Đức Tính Phó Giám đốc 0694120111 0917326688  
4 Lê Phi Hùng Phó Giám đốc 0694120888 0914050878  
5 Nguyễn Viết Ánh Phó Giám đốc 0694120333 0914001345  
6 Phan Hữu Kiêm Trưởng phòng Tham mưu 0694120123 0905290533  
7 Trương Ngọc Tú Phó TP Tham mưu 0694120339 0914888454  
8 Trần Phi Nga Phó TP Tham mưu 0694120368 0905151135  
9 Bùi Thị Ánh Tuyết Phó TP Tham mưu 0694120268 0948900036  
10 Nguyễn Anh Phúc Phó TP Tham mưu   0945502888  
11 Văn thư   0694120126    

 

Các tin khác