Thông báo, mời tham gia tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết nhiệm vụ: "Xây dựng hệ thống cập nhật, tra cứu văn bản đi, đến của UBND tỉnh, toàn bộ các sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã"

17:16, Thứ Hai, 16-10-2023

Các tin khác