Phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

7:52, Thứ Tư, 26-4-2023

Ngày 25/4/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến đã ký ban hành Công văn số 1872/UBND-KT gửi các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Để thúc đẩy việc phát triển nhà ở xã hội theo các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt, theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 613/SXD-HTKT ngày 28/3/2023 về việc rà soát quỹ đất nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao UBND thành phố Đông Hà trong quá trình tổ chức lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng các cơ sở giáo dục đại học, trường dạy nghề (trừ viện nghiên cứu khoa học, trường phổ thông dân tộc nội trú công lập trên địa bàn) có trách nhiệm căn cứ vào nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn và Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt để bố trí đủ quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội; chỉ đạo cơ quan chức năng xác định cụ thể vị trí, địa điểm, quy mô diện tích đất của từng dự án xây dựng nhà ở xã hội đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để phát triển nhà ở xã hội.

Giao UBND các huyện, thị xã Quảng Trị căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương về nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn nơi có dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị được phê duyệt hoặc Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở để yêu cầu chủ đầu tư dành một phần diện tích đất ở trong dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, rà soát đối với trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 5ha trở lên trên địa bàn thành phố Đông Hà phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà ở xã hội; công bố công khai diện tích đất và các thông tin về khu vực, địa điểm dành để phát triển nhà ở xã hội trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Xây dựng; rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở và Kế hoạch phát triển nhà ở hằng nằm phù hợp với thực tế.

Giao Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh khi tổ chức lập quy hoạch xây dựng khu công nghiệp phải xác định rõ diện tích đất phù hợp trên địa bàn để xây dựng nhà ở xã hội, thiết chế của công đoàn đảm bảo đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để phục vụ công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; rà soát các khu công nghiệp đã hình thành mà chưa có hoặc chưa đáp ứng đủ nhà ở cho công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp thì tham mưu UBND tỉnh tổ chức chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch (hoặc điều chỉnh quy hoạch) để bố trí quỹ đất nhà ở xã hội phù hợp.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh hướng dẫn nhà đầu tư đầy đủ các cơ chế hỗ trợ, ưu đãi đầu tư trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Xem chi tiết

Các tin khác