Triển khai các giải pháp tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học và phòng, chống  bạo lực học đường

14:35, Thứ Năm, 27-4-2023

Ngày 26/4/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đã ký ban hành Công văn số 1923/UBND-KGVX gửi các Sở: Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các giải pháp tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học và phòng, chống  bạo lực học đường.

Trong thời gian qua, ngành giáo dục đào tạo đã phối hợp với các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các đơn vị trường học thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học và phòng, chống bạo lực học đường.

Tuy nhiên,  thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra một số vụ bạo lực học đường ảnh hưởng đến sức khoẻ thể chất, tinh thần, tính mạng gây bức xúc trong xã hội, tác động tiêu cực đến môi trường giáo dục. Trước thực trạng đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, các cơ quan, tổ chức có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các giải pháp tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học và phòng, chống bạo lực học đường, cụ thể như sau:

Sở Giáo dục và Đào tạo:

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong các hoạt động giáo dục đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh.

Triển khai tập huấn, hội thảo về Tâm lý học đường cho cán bộ quản lý, giáo viên trên toàn tỉnh để làm tốt công tác tham vấn, tư vấn cho học sinh. 

Chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị, trường học: Tăng cường công tác xây dựng văn hóa học đường; trong đó đặc biệt quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng xử lý các tình huống cho học sinh. Ngoài việc lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục đạo đức, lối sống vào nội dung, chương trình môn học nhà trường cần phải trang bị cho học sinh các kỹ năng sống, đặc biệt là các kỹ năng về quản lý cảm xúc, kỹ năng ứng xử, giải quyết mâu thuẫn, giáo dục kỹ năng sử dụng mạng xã hội và cách ứng xử trên mạng xã hội. Đồng thời tạo cho các em nhiều sân chơi, hoạt động lành mạnh, ý nghĩa và phù hợp với đặc thù lứa tuổi… giúp học sinh nhận thức được các bài học của lòng nhân ái, bao dung, sự tôn trọng và trách nhiệm của bản thân với những người xung quanh.

Xây dựng và thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương, nhất là cơ chế chia sẻ thông tin chính xác, kịp thời khi có dấu hiệu của vụ việc bạo lực học đường. Thường xuyên giữ mối liên lạc với chính quyền địa phương, cơ quan Công an cùng cấp quản lý nắm bắt tình hình học sinh, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trường học. Đồng thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội của học sinh để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trường học, các tổ chức trong trường học trong việc chủ động phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các vụ việc vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, mâu thuẫn xô xát trong học sinh. Mỗi cán bộ quản lý, giáo viên cần nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình trong các hoạt động giáo dục tại nhà trường. Siết chặt kỷ cương, nền nếp, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa trong học sinh. Kiên quyết xử lý nghiêm những học sinh tham gia và có hành động gây ra bạo lực học đường để làm gương, răn đe các em học sinh khác; vi phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó theo quy định.

Phát huy hiệu quả vai trò của “Tổ Tư vấn tâm lý học đường”; bố trí phòng Tư vấn tâm lý, Hòm thư góp ý cho học sinh; có kế hoạch phòng ngừa, can thiệp sớm những biểu hiện tiêu cực về sức khỏe tâm thần cho học sinh. Nhà trường cần niêm yết Tổng đài quốc gia “Bảo vệ chăm sóc trẻ em: 111” và điện thoại của nhà trường để học sinh biết và liên lạc khi cần thiết. Xây dựng quy trình, rà soát, phát hiện nguy cơ có ảnh hưởng tiêu cực đến học sinh.

 Công an tỉnh

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đối với từng đơn vị, trường học; chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố và Công an xã, phường, thị trấn tiếp tục tăng cường phối hợp với các đơn vị trường học và địa phương hướng dẫn, tập huấn tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm đạo đức và bạo lực học đường; tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự trường học, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục. Chỉ đạo Công an các xã, phường, thị trấn phối hợp với các trường học trong công tác phát hiện vấn đề, có dấu hiệu bạo lực xử lý ngay; khi có vụ việc Công an vào cuộc; rà soát, xử lý, thông tin kịp thời cho các trường cùng triển khai thực hiện.

Phối hợp với Sở GDĐT tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 25/12/2021 của UBND tỉnh về triển khai mô hình “Trường học văn minh, học sinh thân thiện, không tệ nạn xã hội” trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phối hợp với Sở GD&ĐT xây dựng nội dung, chương trình, hướng dẫn các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao vui tươi, lành mạnh; hướng dẫn các địa phương sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa ở cơ sở, có cơ chế để học sinh, sinh viên được hưởng chế độ ưu tiên khi vui chơi, tham quan tại các công trình văn hóa, sử dụng khu vực thể thao, sân chơi bãi tập công cộng.

Đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục nếp sống văn hóa trong gia đình, trách nhiệm của ông bà, cha mẹ trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho con cháu.

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ trẻ em; tổ chức các giải pháp tăng cường xây dựng văn hóa học đường, bảo đảm môi trường thân thiện, không bạo lực tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường; xây dựng, bồi dưỡng nâng cao chất lượng về giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, cán bộ phụ trách công tác học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

 Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Có kế hoạch tăng cường tuyên truyền, vận động, giáo dục Đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tổ chức, tạo điều kiện để Đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng nâng cao nhận thức, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Sở Thông tin và Truyền thông

Tổ chức xây dựng các chuyên mục, chuyên đề về các nội dung của công tác giáo dục văn hóa học đường; tăng cường lan tỏa tấm gương người tốt, việc tốt trong học sinh, sinh viên; lan tỏa các giá trị tốt đẹp, đồng thời phê phán những hành vi lệch chuẩn về đạo đức, lối sống.

Kiểm soát chặt chẽ các ấn phẩm văn hóa dành cho học sinh, sinh viên có yếu tố bạo lực, mang định kiến về giới, dân tộc, người khuyết tật, trái với truyền thống văn hóa, thuần phong, mỹ tục của dân tộc; kịp thời có biện pháp ngăn chặn thông tin xấu độc trên không gian mạng ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường văn hóa học đường của học sinh, sinh viên. 

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với các đơn vị trường học trên địa bàn trong việc trao đổi thông tin những trường hợp học sinh chậm tiến để có biện pháp giáo dục; theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện. Có các giải pháp hiệu quả, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và bạo lực học đường trên địa bàn.

Huy động sự tham gia của Hội Nông dân, Hội Phụ nữ động viên, vận động, tuyên truyền, giáo dục nếp sống văn hóa trong gia đình, trách nhiệm của ông bà, cha mẹ trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho con cháu.

Chỉ đạo các phòng GD&ĐT phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị ở địa phương để hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý triển khai các giải pháp tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học theo đặc thù của địa phương; thường xuyên theo dõi công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học; báo cáo những vụ việc đột xuất về các cơ quan, chức năng để có giải pháp xử lý kịp thời.

Xem chi tiết

Các tin khác