Tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN

8:12, Thứ Ba, 5-12-2023

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 6389/UBND-KGVX gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 1276-CV/TU ngày 15/9/2023 và Ban cán sự đảng UBND tỉnh tại Công văn số 429-CV/BCSĐ ngày 26/9/2023 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tự nguyện; UBND tỉnh giao:

Các Sở: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các đơn vị liên quan:

Tham mưu đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT vào Nghị quyết của cấp ủy các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương theo Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 19/5/2022 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025.

 Xây dựng kế hoạch, giải pháp, triển khai, đôn đốc thực hiện, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh và cơ quan Bảo hiểm xã hội để thực hiện tốt việc chia sẻ, cung cấp thông tin về khai trình lao động của doanh nghiệp, kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, doanh nghiệp; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình sử dụng lao động, việc làm, thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động, nhất là đơn vị sử dụng nhiều lao động nhằm kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, phát hiện, ngăn chặn gian lận, trục lợi, chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các phương thức, hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để cán bộ, đảng viên, chủ sử dụng lao động, người lao động và Nhân dân hiểu rõ ý nghĩa tính nhân văn, ưu việt của chính sách BHXH, BHYT, từ đó nâng cao ý thức tự giác, ý thức chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, tích cực tham gia BHXH, BHYT, hạn chế hưởng BHXH một lần để đảm bảo an sinh xã hội lâu dài.

 Kiên quyết xử lý đối với các đơn vị sử dụng lao động chậm đóng, trốn đóng, trục lợi BHXH, BHYT theo quy định.

 Bảo hiểm xã hội tỉnh thường xuyên cung cấp danh sách các đơn vị chậm đóng, trốn đóng cho các đơn vị liên quan (như: Liên đoàn Lao động tỉnh, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội...) để tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị chậm đóng, trốn đóng từ 3 tháng trở lên; tập hợp hồ sơ, tài liệu chuyển cơ quan điều tra xem xét xử lý đối với các hành vi gian lận, trốn đóng, trục lợi BHXH, BHYT theo quy định. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ cụ thể, các cơ quan có trách nhiệm tham mưu xử lý nghiêm đối với các đơn vị vi phạm theo quy định của pháp luật.

 Sở Nội vụ (Ban TĐKT tỉnh) tham mưu việc không khen thưởng, vinh danh đối với các đơn vị có hành vi chậm đóng, trốn đóng, lạm dụng, trục lợi BHXH, BHYT.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu việc không xem xét hồ sơ tham gia đấu thầu các dự án đầu tư công đối với các đơn vị sử dụng lao động trốn đóng ΒΗΧΗ, BHYT.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng địa phương đẩy mạnh việc tuyên tuyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT và thực hiện công khai rộng rãi các đơn vị trốn đóng BHX, BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, cải cách hành chính trong khâu đón tiếp bệnh nhân, đẩy mạnh việc sử dụng căn cước công dân có gắn chíp, sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID) thay cho thẻ BHYT; thực hiện đúng quy trình, quy định việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH; sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí KCB BHYT, củng cố niềm tin của Nhân dân vào chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

 Sở Tài chính tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh về hỗ trợ thêm mức đóng BHYT hộ gia đình cho người dân, nhất là người dân mới thoát nghèo, người dân tại các xã mới đạt chuẩn nông thôn mới... có hoàn cảnh khó khăn nhằm mở rộng và duy trì người tham gia BHYT.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

Chỉ đạo thực hiện các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao hằng năm về số người tham gia BHXH, BHTN và chỉ tiêu bao phủ BHYT trên địa bàn.

Củng cố hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp huyện; tăng cường công tác phối hợp; phát huy vai trò hoạt động của từng

thành viên, đảm bảo thường xuyên, hiệu quả trong việc chỉ đạo, triển khai các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT, các giải pháp ngăn chặn việc lạm dụng, trục lợi chính sách BHXH, BHYT; chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT trên địa bàn.

Tiếp tục chỉ đạo kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp xã; giao chỉ tiêu BHXH, BHYT cho từng xã, phường, thị trấn và chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn giao chỉ tiêu đến các thôn, bản, tổ dân phố. Chỉ đạo thực hiện việc rà soát, xác định cụ thể số người dân chưa tham gia BHYT tại từng thôn, bản, tổ dân phố để có kế hoạch tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và các tổ chức đoàn thể tăng cường chức năng giám sát, tuyên truyền vận động các đơn vị sử dụng lao động, người lao động và Nhân dân thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn.

Xem chi tiết

Các tin khác