Triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024

7:57, Thứ Sáu, 1-3-2024

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 957/UBND-NC gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024.

Để triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh năm 2024 và tiếp tục thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện một số nội dung công việc sau:

Tiếp tục tuyên tuyền, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước về dân chủ ở cơ sở, gồm: Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10/11/2022; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, đặc biệt là trong triển khai các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh.

Gắn việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở với phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội. Duy trì thường xuyên và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; đẩy mạnh phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

Tăng cường công tác tham mưu, đôn đốc, hướng dẫn, tổ chức kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở; việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, công chức, 2 viên chức về dân chủ và thực hành dân chủ. Đặc biệt, chú trọng kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở các địa bàn, các cơ sở chưa thực hiện tốt để kịp thời khắc phục, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện; giao Sở Nội vụ chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Công văn này, định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.

Xem chi tiết

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.