Triển khai thực hiện Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

14:14, Thứ Ba, 26-3-2024

Ngày 25/3/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Mục đích của kế hoạch nhằm cụ thể hóa nội dung, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của Đề án phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh Quảng Trị, đảm bảo sự thống nhất, tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả, hoàn thành tốt các mục tiêu của Đề án. Tạo môi trường cho thanh, thiếu niên thi đua học tập, rèn luyện; nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng. Đồng thời tạo chuyển biến tích cực trong việc phát hiện, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; khơi dậy tinh thần yêu nước khát vọng cống hiến của tài năng trẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Mục tiêu đặt ra: Hằng năm, tối thiểu 70% thanh niên được cung cấp các thông tin về chủ trương, chính sách, các hoạt động phát hiện, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ trên các lĩnh vực; 100% các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc theo dõi, cập nhật cơ sở dữ liệu tài năng trẻ của địa phương, đơn vị và thực hiện kết nối, phát huy hiệu quả tài năng trẻ.

Đến năm 2025, cập nhật, khai thác hiệu quả dữ liệu 10.000 tài năng trẻ Việt Nam trong và ngoài nước; tối thiểu 70% cán bộ Đoàn các cấp, trong đó, 100% cán bộ Đoàn phụ trách công tác tài năng trẻ được tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ. Đến 2030, cập nhật, khai thác hiệu quả dữ liệu của 30.000 tài năng trẻ trên Hệ thống cơ sở dữ liệu Tài năng trẻ quốc gia. Sau khi được phát hiện tôn vinh, tối thiểu 60% tài năng trẻ được bồi dưỡng, tham gia các hoạt động chia sẻ tri thức, hỗ trợ cộng đồng, tham gia phát triển kinh tế - xã hội do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các sở, ngành, địa phương, tổ chức.

Theo kế hoạch sẽ triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ; phát hiện, tôn vinh tài năng trẻ; tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, hỗ trợ tài năng trẻ; tăng cường công tác kết nối, phát huy tài năng trẻ.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung Đề án, đề ra những giải pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đánh giá, hướng dẫn giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai các mục tiêu, yêu cầu của Đề án.

Xem chi tiết

Các tin khác