Công bố danh mục 02 TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực an toàn thực phẩm

16:54, Thứ Năm, 11-4-2024

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 09/4/2024 công bố 02 thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương Quảng Trị. Cụ thể:

1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện.

Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 25 ngày làm việc (không tính thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ).

2. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện.

Thời hạn giải quyết: Trường hợp đề nghị cấp lại do Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng: 3 ngày làm việc; Trường hợp đề nghị cấp lại do cơ sở thay đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực: 25 ngày làm việc; Trường hợp đề nghị cấp lại do cơ sở có thay đổi tên cơ sở nhưng không thay đổi chủ cơ sở,địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh: 3 ngày làm việc; Trường hợp đề nghị cấp lại do thay đổi chủ cơ sở nhưng không thay đổi tên cơ sở, địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh: 3 ngày làm việc.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Xem chi tiết

Các tin khác