Kế hoạch phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2024

9:57, Thứ Ba, 9-4-2024

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND về phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2024.

Mục đích của kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia (PCTHRB); tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông, giáo dục về tác hại của việc lạm dụng rượu, bia đối với sức khỏe, cộng đồng và xã hội; phổ biến chính sách, pháp luật về PCTHRB tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và toàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tăng cường thực hiện các biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia; quản lý việc cung cấp rượu, bia và giảm tác hại của rượu, bia để phòng ngừa và giảm tác hại của lạm dụng rượu, bia đối với sức khỏe, cộng đồng và trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện: Công tác chỉ đạo, điều hành; các biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia; thực hiện các biện pháp quản lý việc cung cấp rượu, bia; các biện pháp giảm tác hại của rượu, bia; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về công tác PCTHRB.

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tế để ban hành nội quy, quy chế; xây dựng kế hoạch PCTHRB trong phạm vi quản lý. Tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ các quy định của Luật, các văn bản hướng dẫn. Tiến hành sơ kết, tổng kết hoạt động PCTHRB hàng năm. Tổ chức phát động ký cam kết giữa cơ quan, đơn vị với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia tại nơi làm việc; không uống rượu, bia ngay trước, trong thời gian làm việc và nghỉ giữa giờ làm việc; không uống rượu, bia trước và trong khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Cùng với đó, tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật và các quy định, chính sách về PCTHRB tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm tra và thực hiện nghiêm việc cấp giấy phép kinh doanh rượu, bia theo đúng quy định của Luật PCTHRB và quy định khác của pháp luật về cấp phép kinh doanh; tăng cường biện pháp kiểm soát, kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm đối với rượu, bia sản xuất trong nước, nhập khẩu và biện pháp phòng, chống rượu, bia nhập lậu và không đảm bảo chất lượng...

Trên cơ sở các nội dung hoạt động của Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần xác định cụ thể các nội dung công việc trong tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất. Thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

Xem chi tiết

Các tin khác