Tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

7:55, Thứ Sáu, 29-3-2024

Ngày 28/3/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1490/UBND-KT gửi các sở: Công Thương, Lao động Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Để tăng cường công tác quản lý, vận chuyển, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (gọi tắt là VLNCN) tại các đơn vị hoạt động VLNCN; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; đồng thời khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại trong việc quản lý, sử dụng VLNCN trong thời vừa qua; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung sau:

Sở Công Thương

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phép sử dụng VLNCN; đặc biệt soát xét kỹ các nội dung liên quan đến khu vực nổ mìn; kiểm tra thực địa khu vực sử dụng VLNCN; giám sát, kiểm tra chặt chẽ số lượng, điều kiện của người chỉ huy nổ mìn, thợ mìn và những người có liên quan đến VLNCN theo quy định;

Chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng liên quan thống nhất địa điểm đặt kho bảo quản VLNCN đảm bảo an toàn, an ninh; tham gia ý kiến về hồ sơ thiết kế; kiểm tra, nghiệm thu công trình kho bảo quản VLNCN đảm bảo quy định pháp luật trước khi đưa vào sử dụng;

Chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác vận chuyển, bảo quản và sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh; đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép sử dụng VLNCN đã cấp đối với các trường hợp vi phạm, hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định pháp luật;

Thường xuyên phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn kịp thời các quy định pháp luật về VLNCN; tăng cường công tác quản lý đối với các đơn vị hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh

Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, an ninh trật tự về quản lý, bảo quản, vận chuyển và sử dụng VLNCN để người dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan nêu cao ý thức chấp hành pháp luật;

Xây dựng kế hoạch, phối hợp Sở Công Thương, các ngành chức năng và chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động VLNCN. Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ làm tốt công tác nắm địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép VLNCN;

Chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận chuyển, các đơn vị kinh doanh vận tải để phát hiện, xử lý kịp thời các đối tượng sản xuất, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển trái phép VLNCN;

Tăng cường phối hợp Sở Công Thương và các cơ quan chức năng liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất; duy trì các điều kiện về an ninh trật tự đối với các đơn vị hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh;

Phối hợp Sở Công Thương và các cơ quan chức năng liên quan thống nhất địa điểm đặt kho bảo quản VLNCN đảm bảo an toàn, an ninh và kiểm tra, nghiệm thu công trình kho bảo quản VLNCN đảm bảo theo đúng quy định pháp luật trước khi đưa vào sử dụng;

Nâng cao chất lượng công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng, chống cháy nổ đối với kho bảo quản VLNCN trước khi xây dựng và đưa vào sử dụng theo luật định;

Nâng cao chất lượng công tác cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, tiếp nhận, đăng ký xác nhận, cấp giấy phép vận chuyển VLNCN và kiểm tra điều kiện kho bảo quản VLNCN trước khi cho phép đơn vị hoạt động VLNCN được nhập mới VLNCN trong các lần tiếp theo;

Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống cháy nổ trong khu vực có hoạt động VLNCN.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn kịp thời các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến nhiệm vụ quản lý của ngành cho các tổ chức hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh;

Tăng cường phối hợp Sở Công Thương, các cơ quan chức năng liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất tại các đơn vị hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh;

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện việc quản lý, tiêu hủy VLNCN trái phép thu hồi trên địa bàn theo đề nghị của Sở Công Thương, Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan theo quy định;

Phối hợp Sở Công Thương, Công an tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng VLNCN; hướng dẫn việc vận chuyển, tiếp nhận VLNCN đảm bảo an ninh, an toàn phòng cháy chữa cháy đổi với các đơn vị, doanh nghiệp trong quân đội thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh có sử dụng VLNCN.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Giám sát chặt chẽ việc nổ mìn của các tổ chức hoạt động VLNCN trong khu vực biên giới, biển đảo nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn theo quy định; có trách nhiệm thông báo cho lực lượng bảo vệ biên giới và chính quyền địa phương phía nước bạn Lào về thời gian, địa điểm, mục đích hoạt động VLNCN trong khu vực biên giới Việt Nam thuộc địa phận phụ trách.

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác nắm bắt tình hình sử dụng VLNCN tại địa phương; phối hợp các sở, ban, ngành trong việc thanh tra, kiểm tra và giải quyết các vấn đề liên quan đến VLNCN; xử lý hoặc đề xuất xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động VLNCN;

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước; phát hiện, ngăn chặn và báo cáo kịp thời các hành vi vi phạm trong hoạt động VLNCN cho UBND cấp huyện và các cơ quan chức năng liên quan biết, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Các đơn vị hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh:

Chấp hành nghiêm quy định pháp luật về VLNCN và các quy định của pháp luật khác có liên quan; tăng cường lực lượng bảo vệ kho bảo quản VLNCN 24/24h; lắp đặt camera an ninh tại kho thuốc nổ và kho phụ kiện nổ để giám sát; kiểm tra các vị trí xung yếu xung quanh khu vực kho, có biện pháp gia cố chống kẻ gian đột nhập và tăng cường chiếu sáng xung quanh kho;

Rà soát, kiểm tra nhà kho thuốc nổ và kho phụ kiện nổ đảm bảo theo quy định tại QCVN 01:2019/BCT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy VLNCN và bảo quản tiền chất thuốc nổ, bổ sung nắp lửng che cụm khóa để ngăn ngừa việc cưa, cắt, phá khóa; gia cố lại hàng rào và trang bị khoá cửa hàng rào bảo vệ kho; kiểm tra và gia cố lại các ô thông gió, lưới sắt bảo vệ để đảm bảo không bị kẻ trộm đột nhập, phòng ngừa chim, chuột chui vào kho;

Rà soát, xây dựng bổ sung các quy định về công tác bảo vệ kho VLNCN; kiểm tra, bố trí, sắp xếp và bảo quản VLNCN trong kho theo đúng quy định.

Phát quang khu vực xung quanh kho để tránh cháy lan; kiểm tra và sửa chữa kịp thời các hư hỏng của hệ thống thiết bị điện, hệ thống chống sét; trang bị đầy đủ các thiết bị, phương tiện và dụng cụ phòng cháy chữa cháy; thông tin cần thiết đáp ứng kịp thời việc giải quyết những tình huống xấu có thể xảy ra;

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống, cháy nổ (PCCN), đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn vệ sinh lao động; hướng dẫn các biện pháp PCCN cho người lao động, nhất là lao động làm việc liên quan đến VLNCN; nâng cao ý thức, tự giác đề phòng cháy nổ, chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước về hoạt động VLNCN;

Đối với khu vực mỏ đang khai thác hoặc công trình đang thi công (có sử dụng VLNCN), các đơn vị phải phải có phương án đảm bảo tránh hiện tượng đá lăn, đá rơi gây thiệt hại đến người và tài sản;

Đối với việc vận chuyển VLNCN từ kho đến khu vực mỏ đang khai thác hoặc công trình đang thi công và bảo quản thuốc nổ tại khu vực mỏ hoặc công trường trước khi tiến hành nạp, nổ mìn: Yêu cầu các đơn vị bố trí đầy đủ người làm việc liên quan đến VLNCN được đào tạo, huấn luyện đầy đủ về VLNCN, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, áp tải VLNCN từ kho bảo quản đến khu vực mỏ hoặc công trường và cử thợ mìn trực, canh gác lượng VLNCN được bảo quản tại khu vực mỏ hoặc công trường cho đến khi công việc nạp, nổ mìn được tiến hành xong,

Báo cáo ngay cho Sở Công Thương, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Công an cấp huyện, Công an cấp xã nơi tiến hành hoạt động VLNCN khi xảy ra xâm nhập trái phép khu vực bảo quản VLNCN, mất cắp, thất thoát không rõ lý do hoặc nghi ngờ có thất thoát VLNCN; trường hợp xảy ra tai nạn chết người, tai nạn lao động liên quan đến VLNCN.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc văn bản này.

Xem chi tiết

Các tin khác