Kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

7:55, Thứ Sáu, 29-3-2024

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 vừa ban hành Kế hoạch số 71/KH-BCĐCTMTQG ngày 27/3/2024 về kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Kế hoạch được ban hành nhằm kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo mục tiêu, kế hoạch của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024 và giai đoạn 2021- 2025. Đồng thời kịp thời phát hiện những tồn tại, khó khăn của các địa phương để có hướng khắc phục, tháo gỡ trong triển khai thực hiện; đề xuất các giải pháp, những vấn đề liên quan, phát sinh trong việc triển khai thực hiện Chương trình để kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định và tình hình thực tế của địa phương.

Theo đó, các nội dung kiểm tra, giám sát gồm: Việc ban hành cơ chế chính sách, chỉ đạo điều hành và triển khai thực hiện Chương trình; công tác xây dựng kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Chương trình; kết quả, tiến độ thực hiện các mục tiêu, tiêu chí, chỉ tiêu, nội dung thành phần của Chương trình; việc huy động, lồng ghép, phân bổ và sử dụng nguồn lực; tồn tại, hạn chế, các nguyên nhân và phương hướng, giải pháp thực hiện.

Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát phải đảm bảo có hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức, đồng thời bám sát vào định hướng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình năm 2024 và giai đoạn 2021-2025; công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện thường xuyên, theo định kỳ hoặc đột xuất, đảm bảo nội dung, thời gian quy định; hoạt động kiểm tra, giám sát cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan; tránh trùng lắp, chồng chéo; kịp thời chấn chỉnh được các tồn tại, hạn chế của địa phương, đơn vị nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động của Chương trình...

Xem chi tiết

Các tin khác