Kế hoạch triển khai thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2024

8:24, Thứ Tư, 27-3-2024

Ngày 25/3/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND về triển khai thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2024 với chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”.

Mục đích của kế hoạch nhằm tiếp tục quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới và các chỉ thị, chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án, Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể, các cá nhân gia đình và cộng đồng dân cư về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong sự nghiệp phát triển đất nước, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm và có những hành động tích cực trong việc thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực gia đình, trong đó nồng cốt là các gia đình văn hóa, hướng tới mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ trong tâm: Tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành, đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, xây dựng nhân cách người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; tổ chức các hoạt động truyền thông, đa dạng hoá công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới trong gia đình; công tác chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình; chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em trong gia đình; phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Cùng với đó, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động truyền thông tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, cổ động trực quan, lưu động; tổ chức hội thảo, toạ đàm, hội thi, hội diễn văn nghệ, thể thao gắn với công tác gia đình nhân các ngày kỷ niệm như: Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình...

Xây dựng, duy trì, nhân rộng các Mô hình kiểu mẫu về tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống gắn với phòng chống bạo lực gia đình; Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững; Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng. Nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động các mô hình, câu lạc bộ trong đó chú trọng thu hút sự tham gia tích cực của nam giới.

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” trên địa bàn tỉnh. Biên soạn, biên tập, in ấn và cấp phát tài liệu tuyên truyền, truyền thông về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật, chính sách về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Kịp thời xử lý các hành vi bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật, có các biện pháp can thiệp, xử lý người có hành vi bạo lực gia đình theo quy định pháp luật...

UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung trong kế hoạch phải có sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị các cấp; lồng ghép với các nội dung, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem chi tiết

Các tin khác