Tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động; phòng ngừa tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh

8:22, Thứ Tư, 27-3-2024

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1416/UBND-KGVX ngày 25/3/2024 gửi các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải; Thông tin và Truyền thông, Y tế, NN&PTNT; Liên đoàn Lao động tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động; phòng ngừa tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Thông báo số 1136/TB-BLĐTBXH ngày 21/3/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thông báo tình hình tai nạn lao động năm 2024. UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 14/11/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình quốc gia an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022 -2025.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn, vệ sinh lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt các lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng, chú ý đến hoạt động xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn tại doanh nghiệp. Đồng thời đôn đốc, hướng dẫn người sử dụng lao động quan tâm, chú ý việc xây dựng nội quy, quy trình, biện pháp làm việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc; đẩy mạnh công tác tự kiểm tra; thực hiện khai báo, báo cáo tai nạn lao động theo quy định… nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động, đảm bảo an toàn, sức khỏe và tính mạng của người lao động.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với từng lĩnh vực và ngành nghề, ưu tiên việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động; thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động tại nơi làm việc.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan:

Hướng dẫn các doanh nghiệp tăng cường triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động; chú trọng đến các hoạt động tự kiểm tra, chủ động kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, phòng ngừa tai nạn lao động; tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động.

Tăng cường triển khai công tác phòng ngừa tai nạn lao động với sự hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tổ chức điều tra tai nạn lao động và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân để xảy ra tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng, nhất là tai nạn lao động đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.

Tổ chức hướng dẫn UBND cấp huyện, cấp xã trong việc thống kê, báo cáo tai nạn lao động đối với người làm việc không theo hợp đồng lao động; lập biên bản ghi nhận tai nạn lao động đối với người làm việc không theo hợp đồng lao động.

Theo dõi tình hình thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh; kịp thời đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý đối với những khó khăn, vướng mắc theo quy định (nếu có). Định kỳ báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

Xem chi tiết

Các tin khác