Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

14:21, Thứ Sáu, 12-5-2023

- Địa chỉ: 30 Hùng Vương - TP Đông Hà
- Điện thoại: (053) 3700542
- Fax: (053) 3852559
- Email: 

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Cơ quan Di động
1 Hồ Đại Nam Trưởng Ban 0233.3854787 0935502336 hodainamsct@gmail.com
2 Võ Thái Phong P.Trưởng Ban Thường trực 0233.3577868 0914222515 vothaiphong@tinhuyquangtri.vn
3 Nguyễn Quốc Khánh Phó Ban 02333552141 0984088909 khanhtgqt@gmail.com
4 Hồ Thị Ngọc Lan Trưởng phòng Khoa giáo và Tổng hợp   0941666143 hongoclan80@gmail.com
5 Nguyễn Thị Thu Hà Trưởng phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng   0946930567 halichsu@gmail.com
6 Phạm Văn Quốc Trưởng phòng Tuyên truyền 0233.3552142 0917927234 minhquocbtg@gmail.com
7 Nguyễn Thị Hoài Thơm Trưởng phòng Thông tin công tác tư tưởng 02333552170 0948052595 banglangtim090580@gmail.com
8 Nguyễn Trí Ánh P.Trưởng phòng Khoa giáo và Tổng hợp   0982753069 nguyentrianh@tinhuyquangtri.vn
9 Mai Diệu Linh P.Trưởng phòng Khoa giáo và Tổng hợp   0916836505 maidieulinh@tinhuyquangtri.vn
10 Trần Thị Lệ Thu P.Trưởng phòng Tuyên truyền   0985563399 tranthilethu@tinhuyquangtri.vn
11 Lê Như Tâm P. Trưởng phòng Thông tin công tác tư tưởng   0854346789 lenhutam@tinhuyquangtri.vn
12 Trần Thị Thu Thủy P. Trưởng phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng   0943643646 tranthithuthuy@tinhuyquangtri.vn
13 Trương Thị Anh Đào Văn Thư (Máy Fax 852559) 0233.3858369 0905890868 anhdao1007@gmail.com

Các tin khác