Thông báo kết quả xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” Về Văn học Nghệ thuật năm 2021

14:18, Thứ Năm, 12-11-2020

TT

Tác phẩm, công trình

Tên tác giả

Số phiếu đạt

Tỷ lệ %

1

Mẹ và người lính 

Trịnh Hoàng Tân

07/07

100%

Nông thôn mới 

Thả hoa tưởng niệm 

Lòng đất sinh tồn 

Hội Cù năm Dậu

(Cụm tác phẩm sơn mài 120 x180)

2

Bộ ảnh thứ I:

Fidel Castrol Quảng Trị

- Một ngày lịch sử 1973

     Hồ Sỹ Sô

07/07

100%

Bộ ảnh thứ II:

Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ( 1960-1975)

Bộ ảnh thứ III:

Cồn Cỏ anh hùng-1969

Các tin khác