Hoàn thành thu thập dữ liệu địa chỉ trên nền tảng bản đồ số nhằm phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số của tỉnh Quảng Trị

9:12, Thứ Năm, 30-6-2022

Ngày 11/02/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 186/QĐ-BTTTT phê duyệt Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Theo danh mục các nền tảng số quốc gia thì nền tảng địa chỉ số nằm trong nhóm 20 nền tảng số quốc gia do cơ quan nhà nước chủ quản, doanh nghiệp Việt Nam phát triển, làm chủ công nghệ lõi, sử dụng thống nhất trên toàn quốc, phục vụ hoạt động quản lý nhà nước hoặc cung cấp dịch vụ công phục vụ xã hội.

Nhân viên Bưu tá đang thu thập dữ liệu địa chỉ tại thành phố Đông Hà

Nhằm hình thành cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia để chia sẻ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khai thác, xây dựng các bản đồ số chuyên ngành phục vụ nhu cầu quản lý và phát triển kinh tế xã hội; hoàn thành chỉ tiêu về địa chỉ số trong các chiến lược quốc gia về phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; ngày 02/3/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 392/QĐ-BTTTT phê duyệt Kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số.

Theo Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia sẽ triển khai nhiệm vụ theo 6 nhóm nội dung chính, bao gồm: Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; tạo lập, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia; triển khai và thúc đẩy sử dụng các dịch vụ nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số; thông báo địa chỉ số và gắn biển địa chỉ số; tổ chức đánh giá, công nhận và công bố đạt yêu cầu Nền tảng địa chỉ số quốc gia; tổ chức công tác thông tin, truyền thông về Nền tảng địa chỉ số quốc gia.

Cụ thể: Với nội dung xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, sẽ thiết lập hạ tầng kỹ thuật, website và ứng dụng di động (cả Android và iOS) cho nền tảng địa chỉ số để người dân và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thể tham gia khai báo, tạo lập, tra cứu và khai thác cơ sở dữ liệu địa chỉ số. Bên cạnh đó, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật nền tảng bản đồ số để tích hợp với hệ thống nền tảng địa chỉ số quốc gia; cập nhật, bổ sung dữ liệu giao thông phục vụ nền tảng bản đồ số; xây dựng hệ thống, công cụ, phần mềm ứng dụng để thu thập, cập nhật, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu địa chỉ số và cung cấp dịch vụ nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số. Triển khai các giải pháp đáp bảo an toàn thông tin và bảo mật cho nền tảng và cơ sở dữ liệu địa chỉ.

Với nhóm nội dung về tạo lập, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia, sẽ tạo lập cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia thống nhất để triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với nền tảng bản đồ số. Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) sẽ cập nhật, vận hành cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia. Các địa phương phối hợp với Vietnam Post thực hiện thu thập, cập nhật, bổ sung thông tin địa chỉ số cho các đối tượng vào cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia. Một địa chỉ số khi thu thập, cập nhật dữ liệu phải đảm bảo tối thiểu có đủ các trường thông tin cơ bản. Khuyến khích Vietnam Post và các địa phương phối hợp thu thập, cập nhật các trường thông tin nâng cao để phục vụ công tác thông báo địa chỉ số và phát triển nền tảng, cơ sở dữ liệu địa chỉ số đáp ứng nhu cầu kinh tế xã hội...

Tại Quảng Trị, nhằm cung cấp công cụ trực tuyến, thời gian thực cho việc tra cứu, chỉ đường, chia sẻ, đăng ký địa chỉ một cách chính xác và tiện lợi, góp phần xây dựng một kiến trúc địa chỉ quốc gia, đáp ứng được yêu cầu về quản lý địa chỉ trên toàn quốc, thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trong dự án “Xây dựng hệ thống mã địa chỉ bưu chính đến địa chỉ” – Vpostcode, từ năm 2019, Bưu điện tỉnh Quảng Trị đã triển khai thu thập, hiệu chỉnh, bổ sung dữ liệu địa chỉ trên nền tảng bản đồ số.

Trên toàn tỉnh Quảng Trị có tổng gần 148.000 dữ liệu địa chỉ. Bưu điện tỉnh đã phối hợp với Tỉnh Đoàn, Đoàn thanh niên tại các huyện, thị xã, thành phố thu thập hoàn thiện hơn 23.000 dữ liệu địa chỉ là cơ quan hành chính, cơ sở y tế, giáo dục, du lịch, cơ quan Đảng, Nhà nước, UBND xã, phường, thị trấn; 125.000 dữ liệu địa chỉ dân cư. Việc Bưu điện tỉnh hoàn thành dữ liệu địa chỉ trên nền tảng bản đồ số nhằm phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số của tỉnh Quảng Trị. Bưu điện tỉnh sẽ thực hiện vận hành cơ sở dữ liệu địa chỉ số, hàng năm thực hiện thu thập, cập nhật, bổ sung thông tin địa chỉ số cho các đối tượng vào cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia.

Các tin khác