Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2022

5:16, Thứ Tư, 29-7-2020

Ngày 27/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3381/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2022.

Mục đích của kế hoạch nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước nhằm phân cấp hợp lý về quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ với UBND cấp tỉnh trên cơ sở phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan trong hệ thống tổ chức hành chính nhà nước, bảo bảo sự quản lý tập trung, thống nhất của Chính phủ, phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, nguồn lực của các địa phương nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước, xây dựng Chính phủ điện tử và hội nhập quốc tế.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực trên cơ sở thực hiện phân công hợp lý, rõ ràng về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm giữa UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã bảo đảm sự quản lý thống nhất của UBND tỉnh; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy tính chủ động, trách nhiệm, tinh thần sáng tạo của chính quyền địa phương, trong đó tập trung vào 10 lĩnh vực sau: Lĩnh vực nội vụ (tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, vị trí việc làm); lĩnh vực tài nguyên và môi trường (biển và hải đảo); lĩnh vực thông tin và truyền thông (phát thanh và truyền hình); lĩnh vực văn hóa (điện ảnh); lĩnh vực Y tế (khám bệnh, chữa bệnh); lĩnh vực xây dựng (hoạt động đầu tư xây dựng; kiến trúc; quy hoạch; phát triển đô thị); lĩnh vực khoa học và công nghệ (hoạt động khoa học và công nghệ); lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội (quản lý người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, an toàn, vệ sinh lao động); lĩnh vực tài chính (thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách nhà nước, quản lý nợ công, phí và lệ phí, tải sản công); lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (quản lý đầu tư, đầu tư công, đầu tư nước ngoài).

Kế hoạch yêu cầu triển khai Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước đến tất cả các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời tuân thủ nguyên tắc phân cấp quản lý nhà nước, đảm bảo sự quản lý thống nhất của UBND tỉnh; xác định cụ thể về nhiệm vụ (nội dung), lĩnh vực cần được phân cấp gắn với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương; phân công cụ thể cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và thời gian hoàn thành việc đề xuất phân cấp; trách nhiệm báo cáo, theo dõi, kiểm tra, thanh tra, xử lý trách nhiệm đối với những nội dung phân cấp được giao tại kế hoạch này (xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác