Kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định số 765/QĐ-LĐTBXH ngày 29/6/2020 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

5:13, Thứ Tư, 29-7-2020

Ngày 27/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 3382/KH-UBND tổ chức thực hiện Quyết định số 765/QĐ-LĐTBXH ngày 29/6/2020 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị.

Mục đích của kế hoạch nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn bộ máy các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động theo Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương.

Kế hoạch yêu cầu việc tổ chức thực hiện phải đảm bảo phù hợp với các quy định của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan; phù hợp với tình hình của địa phương về tổ chức và hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập.

Đảm bảo sớm đưa tổ chức bộ máy của Trường đi vào hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Kỹ thuật; việc kiện toàn tổ chức bộ máy (sáp nhập, bàn giao, tiếp nhận...) không ảnh hưởng đến các hoạt động của các đơn vị. Đảm bảo quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người lao động trong quá trình sắp xếp, kiện toàn các trường (xem chi tiết).

Hồng Hà 

Các tin khác