Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19

10:2, Thứ Sáu, 31-7-2020

Ngày 28/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3398/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Mục đích của kế hoạch nhằm quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế- xã hội. Đồng thời, thực hiện ngay các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội; đẩy nhanh tiến dộ thực hiện dự án, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt 100% kế hoạch năm 2020; duy trì đà tăng trưởng kinh tế, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra.

Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp toàn tỉnh. Xác định rõ nhiệm vụ của từng ngành, từng đơn vị gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tại kế hoạch này, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các huyện, thành phố, thị xã; đồng thời đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ và Kế hoạch này. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 1027/KH-UBND ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh ứng phó với dịch Covid-19 cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện trong báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh hàng quý. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc, theo dõi tình hình thực hiện và báo cáo UBND tỉnh (xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác