Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Gia đình năm 2021

3:11, Thứ Ba, 16-3-2021

Ngày 12/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND triển khai thực hiện công tác Gia đình năm 2021.

Mục đích của kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và cộng đồng về vai trò, vị trí và tầm quan trọng trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về xây dựng gia đình thời kỳ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh;

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục kiến thức về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình. Chú trọng truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và qua các ứng dụng trên điện thoại thông minh.

Đẩy mạnh giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tâm quan trọng của gia đình; xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, gia đình gương mẫu trong việc chung tay cùng cả nước phòng chống dịch bệnh COVID-19; Từng bước giảm dần số vụ ly hôn, ly thân, tảo hôn, xâm hại trẻ em và bạo lực gia đình…

Kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ: Tiếp tục thực hiện các văn bản hướng dẫn về công tác gia đình. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 49/CT-TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của của Thủ tướng Chính phủ về "Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình"; đa dạng hóa các hình thức truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình, Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11, Tháng hành động vi bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; tăng cường công tác phối hợp liên ngành về thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình nhằm phát huy tối đa tính hiệu lực của việc triển khai, thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình và tính hiệu quả trong việc thực hiện công tác gia đình; thực hiện việc thu thập báo cáo dữ liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình; kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ làm công tác gia đình. Tiếp tục duy trì, đẩy mạnh phát triển các mô hình Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững…(xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.