Công bố 6 TTHC ban hành mới; sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị

8:57, Thứ Tư, 2-6-2021

Ngày 31/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1367/QĐ-UBND công bố danh mục TTHC ban hành mới; TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị.

Cụ thể:

Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung (cấp tỉnh): 4 TTHT thuộc lĩnh vực văn hóa gồm: Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dich vụ karaoke; cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh vũ trường; cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke; cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường.

Danh mục TTHC ban hành mới (cấp huyện): 2 TTHT thuộc lĩnh vực văn hóa gồm: cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke; cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các TTHC lĩnh vực Karaoke, Vũ trường đã được công bố tại Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trái với Quyết định này đều bị thay thế, bãi bỏ (xem chi tiết).

Hồng Hà  

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.